โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : ถึงวันที่
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36689
เด็กชายเจษฎา ผาพงษา ม.3/13
1
0 0 0
36714
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองวิทยกุล ม.3/13
2
0 0 0
36716
เด็กชายณัฐพล แพงไธสง ม.3/13
3
0 0 0
36723
เด็กชายณัตพล ชวนทิศ ม.3/13
4
0 0 0
36728
เด็กชายธนกร วันทา ม.3/13
5
0 0 0
36746
เด็กชายธนากร สูงส่งเกียรติ ม.3/13
6
0 0 0
36751
เด็กชายธรรมรักษ์ ชินวงศ์ ม.3/13
7
0 0 0
36767
เด็กชายนราวิชญ์ ปิกจุมปู ม.3/13
8
0 0 0
36768
เด็กชายนวพรรษ เสียงล้ำเลิศ ม.3/13
9
0 0 0
36788
เด็กชายปัณณวัฒน์ ฐิติพงษ์ดำรงเดช ม.3/13
10
0 0 0
36795
เด็กชายเปรมพลเดช จูงสกุลนิรันดร์ ม.3/13
11
0 0 0
36804
เด็กชายพชร มุขจั่น ม.3/13
12
0 0 0
36821
เด็กชายพีรพล แก้วลอดหล้า ม.3/13
13
0 0 0
36851
เด็กชายรัฐภูมิ สกุลมา ม.3/13
14
0 0 0
36875
เด็กชายศิริวัฒน์ วงค์คํานิล ม.3/13
15
0 0 0
36882
เด็กชายศุภวิชญ์ กำแมด ม.3/13
16
0 0 0
36885
เด็กชายสรวิศ ยัญญะเวทย์ ม.3/13
17
0 0 0
36909
เด็กชายอัศวิน ปวุตติกุลชัย ม.3/13
18
0 0 0
36912
เด็กชายอินทัช ดิษฐ์ประศักดิ์ ม.3/13
19
0 0 0
36919
เด็กหญิงธัญวิภา คำมะปะณี ม.3/13
20
0 0 0
36933
เด็กหญิงเกศินี วิเศษสรรค์ ม.3/13
21
0 0 0
36961
เด็กหญิงชนิตสิรี ศรีทอง ม.3/13
22
0 0 0
36986
เด็กหญิงณัฐณิชา บูรณะพรสถิตย์ ม.3/13
23
0 0 0
36991
เด็กหญิงดุจรินทร์ โชคดี ม.3/13
24
0 0 0
37038
เด็กหญิงปัทมาพร ทองเปลว ม.3/13
25
0 0 0
37042
เด็กหญิงปานระพี กวีกิจธารา ม.3/13
26
0 0 0
37059
เด็กหญิงพรพิมล ปาสาใน ม.3/13
27
0 0 0
37063
เด็กหญิงพลอยชมพู ปัญญาวร ม.3/13
28
0 0 0
37065
เด็กหญิงพัชรดา อิทธิพรพิสิฐ ม.3/13
29
0 0 0
37070
เด็กหญิงพิชามญช์ จันทนาคา ม.3/13
30
0 0 0
37074
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาลีเทศ ม.3/13
31
0 0 0
37084
เด็กหญิงภคินี เฉยดี ม.3/13
32
0 0 0
37093
เด็กหญิงมณฑิรา สุวรรณวัฒน์ ม.3/13
33
0 0 0
37115
เด็กหญิงลลิตา โลนุช ม.3/13
34
0 0 0
37119
เด็กหญิงวนัชยา - ม.3/13
35
0 0 0
37129
เด็กหญิงวรัญญา ส่าสงวน ม.3/13
36
0 0 0
37133
เด็กหญิงวริษฐา เศรฐศรี ม.3/13
37
0 0 0
37142
เด็กหญิงวิศรุดา เเสงจันทร์ ม.3/13
38
0 0 0
37148
เด็กหญิงศุภนัน จำเมือง ม.3/13
39
0 0 0
37197
เด็กหญิงอินทิรา จงศิริเจริญกาล ม.3/13
40
0 0 0