โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/12 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : ถึงวันที่
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36663
เด็กชายกฤติพงศ์ อินทร์วิเชียร ม.3/12
1
0 0 0
36690
เด็กชายฉัตรฐพงษ์ ปานดี ม.3/12
2
0 0 0
36702
เด็กชายชิดชัย ลาภสาร ม.3/12
3
0 0 0
36722
เด็กชายณัฐสิทธิ์ เทพมุณี ม.3/12
4
0 0 0
36732
เด็กชายธนดล วันทา ม.3/12
5
0 0 0
36761
เด็กชายธีรเดช วิณรงค์ ม.3/12
6
0 0 0
36777
เด็กชายปรมัตถ์ ใจซื่อ ม.3/12
7
0 0 0
36782
เด็กชายปรเมธ ผายม ม.3/12
8
0 0 0
36823
เด็กชายพีรพล วงษ์ประเสริฐ ม.3/12
9
0 0 0
36826
เด็กชายพีรวิชญ์ พันโนลิต ม.3/12
10
0 0 0
36831
เด็กชายภาคิม เดชอุดม ม.3/12
11
0 0 0
36847
เด็กชายรัฐพล เเซ่อึ้ง ม.3/12
12
0 0 0
36854
เด็กชายวรท เกลื่อนเมฆ ม.3/12
13
0 0 0
36855
เด็กชายวรพุทธ ต้นสุวรรณ ม.3/12
14
0 0 0
36857
เด็กชายวริทธิ์ ไชยกูล ม.3/12
15
0 0 0
36862
เด็กชายวิศรุต สมัญ ม.3/12
16
0 0 0
36865
เด็กชายวีระยุทธ สังข์ขาว ม.3/12
17
0 0 0
36867
เด็กชายศฎากร สมบุญ ม.3/12
18
0 0 0
36942
เด็กหญิงจิดาภา ตั้งเจริญนนท์ ม.3/12
19
0 0 0
36946
เด็กหญิงจิรัชญา ภมรพล ม.3/12
20
0 0 0
36971
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสกทวีลาภ ม.3/12
21
0 0 0
37023
เด็กหญิงนีรชา สุขเหลือง ม.3/12
22
0 0 0
37048
เด็กหญิงปุณญิษา มณีวงษ์ ม.3/12
23
0 0 0
37052
เด็กหญิงพชรวรรณ พุ่มไม้ใหญ่ ม.3/12
24
0 0 0
37064
เด็กหญิงพลอยชมพู ภูคำวงษ์ ม.3/12
25
0 0 0
37066
เด็กหญิงพัชริดา เข็มนาค ม.3/12
26
0 0 0
37068
เด็กหญิงพัณณิตา แหยมดอนไพร ม.3/12
27
0 0 0
37095
เด็กหญิงมนรดา มาสังข์ ม.3/12
28
0 0 0
37101
เด็กหญิงเมทิกา จงแสงทอง ม.3/12
29
0 0 0
37104
เด็กหญิงรชานันท์ ไหวพริบ ม.3/12
30
0 0 0
37135
เด็กหญิงวันเพ็ญ กมลรัตน์ ม.3/12
31
0 0 0
37137
เด็กหญิงวินนี่ ยิบ ม.3/12
32
0 0 0
37143
เด็กหญิงเวธินี ผันฉิมพลี ม.3/12
33
0 0 0
37152
เด็กหญิงสมฤดี คําหริ่ม ม.3/12
34
0 0 0
37168
เด็กหญิงสุภัสสรา โตอิน ม.3/12
35
0 0 0
37177
เด็กหญิงอนงค์รัตน์ อุดทา ม.3/12
36
0 0 0
37178
เด็กหญิงอนุธิดา กาเผือก ม.3/12
37
0 0 0
37181
เด็กหญิงอภิรดี พุทธงชัย ม.3/12
38
0 0 0
37191
เด็กหญิงอัณศยา แก้วมณี ม.3/12
39
0 0 0
37200
เด็กหญิงอุมาพร ไชยนาท ม.3/12
40
0 0 0