โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-10-1 ถึงวันที่ 2020-10-31
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36667
เด็กชายกิตติกร วัฒนสกุลยิ้ม ม.3/11
1
0 0 0
36668
เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีโสตถิยาภาภร ม.3/11
2
0 0 0
36672
เด็กชายกิตติโชติ มณีจักร ม.3/11
3
1 0 0
36677
เด็กชายจักรภัทร เกตุสุวรรณ ม.3/11
4
0 0 0
36678
เด็กชายจันทสร สุขสืบนุช ม.3/11
5
0 0 0
36691
เด็กชายชนาธิป เดชะ ม.3/11
6
0 0 0
36701
เด็กชายชานนท์ วิเศษดอนหวาย ม.3/11
7
0 0 3
36742
เด็กชายธนากร กระจ่างจิต ม.3/11
8
0 0 0
36748
เด็กชายธนาดุล หนูสันเทียะ ม.3/11
9
0 0 0
36764
เด็กชายนรภัทร เกิดอยู่ ม.3/11
10
0 0 2
36780
เด็กชายประรัตถวิกรณ์ ธรรมเจริญ ม.3/11
11
1 0 1
36784
เด็กชายปรเมศวร์ แก้วฤทัย ม.3/11
12
0 0 1
36797
เด็กชายพงศกร แซ่ตั้ง ม.3/11
13
0 0 0
36806
เด็กชายพรภวิษย์ พรรณะ ม.3/11
14
0 0 0
36810
เด็กชายพริษฐ์ จำปาสี ม.3/11
15
0 0 0
36828
เด็กชายภรัณยู ชีวะถาวร ม.3/11
16
0 0 0
36864
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีอุทยาน ม.3/11
17
0 0 1
36877
เด็กชายศุภกร เกษม ม.3/11
18
0 0 0
36908
เด็กชายอัมรินทร์ โคตุพันธ์ ม.3/11
19
0 0 0
36951
เด็กหญิงจิราภา สายสาลี ม.3/11
20
0 0 0
36953
เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วถาวร ม.3/11
21
0 1 0
36973
เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์ศรี ม.3/11
22
0 0 0
36980
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชื่นบุญ ม.3/11
23
0 0 0
36985
เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญวิริยะวัฒน์ ม.3/11
24
0 0 0
36992
เด็กหญิงตรีดาว ฤทธิรงค์ ม.3/11
25
0 0 0
36993
เด็กหญิงทิพวัลย์ ปานเพชร ม.3/11
26
0 0 1
37002
เด็กหญิงธัญจิรา แก้วกำแหง ม.3/11
27
0 0 2
37004
เด็กหญิงธัญธร เดชบุญช่วย ม.3/11
28
0 0 0
37008
เด็กหญิงธาดา แสงจันทร์ ม.3/11
29
0 0 1
37017
เด็กหญิงนิยาพร เพลินพร้อม ม.3/11
30
0 0 2
37036
เด็กหญิงปวีณ์นุช แกมทอง ม.3/11
31
1 0 0
37040
เด็กหญิงปาจรีย์ เพชรศิริ ม.3/11
32
0 0 0
37044
เด็กหญิงปาราวี บรมินอาชากูล ม.3/11
33
0 0 1
37075
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุดรเขต ม.3/11
34
0 0 0
37125
เด็กหญิงวรรณวิษา คิดการ ม.3/11
35
4 0 0
37145
เด็กหญิงศิชญาภา วงพิมศรี ม.3/11
36
0 0 0
37169
เด็กหญิงสุรดา พฤกษาชีวะ ม.3/11
37
0 0 0
37174
เด็กหญิงแสงตะวัน แซ่จิว ม.3/11
38
0 0 0
37175
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ชาวเพ็ชรดี ม.3/11
39
0 0 0
37192
เด็กหญิงอันดา หมื่นอาจ ม.3/11
40
0 0 0