โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 50 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูจิรศักดิ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36090
เด็กชายกฤษฏา อัจฉริยพฤกษ์ ม.3/11
1
0 0 0
36092
เด็กชายกฤษดา จันทร์อินทร์ ม.3/11
2
0 0 0
36105
เด็กชายกิติกร หนูสวัสดิ์ ม.3/11
3
0 0 0
36108
เด็กชายกีรติ สิริสุวัฒน์ตระกูล ม.3/11
4
0 0 0
36109
เด็กชายกีรติกร คำวิจารณ์ ม.3/11
5
0 0 0
36117
เด็กชายคุณตะวัน ศรีคลี ม.3/11
6
0 0 0
36132
เด็กชายชยพล บุญสว่าง ม.3/11
7
0 0 0
36134
เด็กชายชลธี บุญญะฤทธิ์ ม.3/11
8
0 0 0
36138
เด็กชายชัยชนะ เชื่องดี ม.3/11
9
0 0 0
36142
เด็กชายชัยวัฒน์ เคหาบาล ม.3/11
10
0 0 0
36144
เด็กชายชัยวัฒน์ ทาบุบผา ม.3/11
11
0 0 0
36177
เด็กชายภูวณัฏฐ์ ทุเครือ ม.3/11
12
0 0 0
36182
เด็กชายธนากรณ์ ทศสุขสันติ ม.3/11
13
0 0 0
36183
เด็กชายธนาดุล แกมทอง ม.3/11
14
0 0 0
36198
เด็กชายธีรพงศ์ เงินโพธิ์ ม.3/11
15
0 0 0
36207
เด็กชายนภาวิชษณ์ เวียงแก ม.3/11
16
0 0 0
36228
เด็กชายปิยพล สุวรรณวัฒน์ ม.3/11
17
0 0 0
36236
เด็กชายพลวรรธน์ หลิ่วอำนวยโชค ม.3/11
18
0 0 0
36242
เด็กชายพิทยากร พระคำยาน ม.3/11
19
0 0 0
36248
เด็กชายเพชรกล้า อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.3/11
20
0 0 0
36250
เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์วิศาลศรี ม.3/11
21
0 0 0
36251
เด็กชายภูบดินทร์ กฤติยาฤทธิ ม.3/11
22
0 0 0
36252
เด็กชายภูมิ นิภากรสัมพันธุ์ ม.3/11
23
0 0 0
36289
เด็กชายศุภกร เกรียงไกรธนวัต ม.3/11
24
0 0 0
36301
เด็กชายสิทธิพร เทศนามกุล ม.3/11
25
0 0 0
36315
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บำรุงชู ม.3/11
26
0 0 0
36325
เด็กชายอนันต์สิทธิ์ พูลผล ม.3/11
27
0 0 0
36346
เด็กหญิงกชพร สำแดงภัย ม.3/11
28
0 0 0
36352
เด็กหญิงกัญญาณัท ผลงาม ม.3/11
29
0 0 0
36367
เด็กหญิงจารุวรรณ เบ้าเจริญ ม.3/11
30
0 0 0
36375
เด็กหญิงชนันธร มโนกิจพงศ์พันธ์ ม.3/11
31
0 0 0
36378
เด็กหญิงชาลิสา แจ้งสันเทียะ ม.3/11
32
0 0 0
36385
เด็กหญิงญาดา นิมิตวรกุล ม.3/11
33
0 0 0
36423
เด็กหญิงธิดาภา จันทาทอง ม.3/11
34
0 0 0
36434
เด็กหญิงนฤมล บัวใหญ่ ม.3/11
35
0 0 0
36436
เด็กหญิงนันทกานต์ นาคมนต์ ม.3/11
36
0 0 0
36438
เด็กหญิงนิชาดา คมคาย ม.3/11
37
0 0 0
36442
เด็กหญิงนีระดา พูนพัฒน์พิบูลย์ ม.3/11
38
0 0 0
36448
เด็กหญิงบุนยานุ เลิศพิมลชัย ม.3/11
39
0 0 0
36458
เด็กหญิงปรีชญา สุดสะอาด ม.3/11
40
0 0 0
36469
เด็กหญิงปุณยนุช คงสุข ม.3/11
41
0 0 0
36505
เด็กหญิงภาวิณี กมลมิตร ม.3/11
42
0 0 0
36506
เด็กหญิงภาวินี มั่นใจ ม.3/11
43
0 0 0
36508
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เฟื่องฤทัยกุล ม.3/11
44
0 0 0
36533
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองคำ ม.3/11
45
0 0 0
36564
เด็กหญิงสรินทิพย์ ดุกขุนทด ม.3/11
46
0 0 0
36571
เด็กหญิงสุชาดา อื้อจรรยา ม.3/11
47
0 0 0
36576
เด็กหญิงสุธิดา เทียนวัน ม.3/11
48
0 0 0
36595
เด็กหญิงอภิสรา สุหงษา ม.3/11
49
0 0 0
36599
เด็กหญิงอรวรา โพธิวิสุทธิ์วาที ม.3/11
50
0 0 0