โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36662
เด็กชายกรวีร์ ศรีคงเพชร ม.3/10
1
0 2 6
36669
เด็กชายกิตติภูมิ ครุฑเมือง ม.3/10
2
1 4 6
36682
เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญจิระรุจน์ ม.3/10
3
0 0 1
36684
เด็กชายจิรัฏฐ์ กนกพีระวุฒิ ม.3/10
4
0 0 0
36685
เด็กชายจิรายุ ไทยประถม ม.3/10
5
15 0 2
36704
เด็กชายญาณภัส พลเยี่ยม ม.3/10
6
2 0 3
36705
เด็กชายฐิติศักดิ์ พรมมา ม.3/10
7
8 2 9
36711
เด็กชายณัฐกรณ์ ธรรมราช ม.3/10
8
0 0 1
36721
เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจียมเจริญ ม.3/10
9
3 1 2
36725
เด็กชายถิรคุณ ถิรายันติกุล ม.3/10
10
0 1 0
36790
เด็กชายปิยะวงศ์ ตันสกุล ม.3/10
11
0 0 0
36798
เด็กชายพงศกร หมวดสันเทียะ ม.3/10
12
10 6 10
36799
เด็กชายพงศธร ไทยบริรักษ์ ม.3/10
13
25 5 5
36819
เด็กชายพีรพงศ์ พลานุสนธิ์ ม.3/10
14
0 0 3
36856
เด็กชายวรัญญู อัปมัญญา ม.3/10
15
0 0 2
36859
เด็กชายวัชรนนท์ สุขเอี่ยมเจริญ ม.3/10
16
0 2 4
36878
เด็กชายศุภกร วาทะสิทธิ์ ม.3/10
17
0 0 1
36881
เด็กชายศุภฤกษ์ ยิ้มอุดม ม.3/10
18
0 0 2
36902
เด็กชายอนุวัธ สุภัทรศฤงคาร ม.3/10
19
0 0 1
36925
เด็กหญิงกาญจนา ห้วยทราย ม.3/10
20
2 2 4
36945
เด็กหญิงจิรภรณ์ พงศ์ปฏิสนธิ ม.3/10
21
0 0 3
36948
เด็กหญิงจิราพร ระยับศรี ม.3/10
22
0 0 0
36966
เด็กหญิงชัชลดา วงศ์ทองดี ม.3/10
23
1 0 0
36967
เด็กหญิงชานิตา ธรรมวิศาลศิลป์ ม.3/10
24
0 0 1
36969
เด็กหญิงชาลิสา ไทรสาหร่าย ม.3/10
25
0 0 1
36982
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ปุณประวัติ ม.3/10
26
1 0 3
36989
เด็กหญิงณัฐวดี ฮวดสุวรรณ์ ม.3/10
27
0 0 0
37016
เด็กหญิงนิติยา บับพาวรรดี ม.3/10
28
0 2 2
37025
เด็กหญิงเนตรชนก สมวงค์ ม.3/10
29
0 0 7
37027
เด็กหญิงบุตรดาว แจ้งสันเทียะ ม.3/10
30
0 0 2
37045
เด็กหญิงปาลิกา ยืนยง ม.3/10
31
0 0 1
37078
เด็กหญิงพิไลพร แย้มประเสริฐ ม.3/10
32
0 0 1
37086
เด็กหญิงภัทรตมน ศรีจำปา ม.3/10
33
1 0 5
37110
เด็กหญิงรีณาร์ ประจงพันธุ์ ม.3/10
34
0 0 0
37112
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุโคมุด ม.3/10
35
2 13 6
37118
เด็กหญิงวทันยา เดชเชียร ม.3/10
36
0 0 0
37127
เด็กหญิงวรัญญา มะติยะภักดิ์ ม.3/10
37
1 0 3
37141
เด็กหญิงวิริยา แสงวงศ์ ม.3/10
38
0 0 2
37843
เด็กหญิงปรียาพร มุสิกา ม.3/10
39
0 0 1