โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 48 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอุมาวดี
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36114
เด็กชายเขมรัฐ ทองสุข ม.3/10
1
0 0 0
36119
เด็กชายจตุชัย รัตนหัตถกุล ม.3/10
2
0 0 0
36120
เด็กชายจักรินทร์ กิจดี ม.3/10
3
0 0 0
36131
เด็กชายชยธัช แซ่ลี้ ม.3/10
4
0 0 0
36133
เด็กชายชยุต สามงามสังข์ ม.3/10
5
0 0 0
36139
เด็กชายชัยภัทร สันติยานนท์ ม.3/10
6
0 0 0
36153
เด็กชายณรงค์วิทย์ จินดาพึก ม.3/10
7
0 0 0
36176
เด็กชายธนพล เต็งประเสริฐ ม.3/10
8
0 0 0
36180
เด็กชายธนัญชัย ดำเกลี้ยง ม.3/10
9
0 0 0
36188
เด็กชายธรรมสรัฐ สินชัยรัตน์ ม.3/10
10
0 0 0
36194
เด็กชายธิติวุฒิ ศรีสามารถ ม.3/10
11
0 0 0
36222
เด็กชายปวรรัตน์ บุปผาเห้า ม.3/10
12
0 0 0
36275
เด็กชายวิชัย เรืองสว่าง ม.3/10
13
0 0 0
36282
เด็กชายวุฒิชัย วิชาญสกุลพงษ์ ม.3/10
14
0 0 0
36284
เด็กชายศักดาเดช เมืองจันทร์ ม.3/10
15
0 0 0
36312
เด็กชายสุรสิทธิ์ วิษณุวงศ์ ม.3/10
16
0 0 0
36322
เด็กชายอธิชาติ พิมพ์ทรายมูล ม.3/10
17
0 0 0
36357
เด็กหญิงกัลยา พลคำมาก ม.3/10
18
0 0 0
36363
เด็กหญิงเกษสุดา พัววิริยะกุล ม.3/10
19
0 0 0
36364
เด็กหญิงแก้วนภา สาระพันธ์ ม.3/10
20
0 0 0
36368
เด็กหญิงจิณห์นิภา ผันสืบ ม.3/10
21
0 0 0
36392
เด็กหญิงณัฐธิชา สาระ ม.3/10
22
0 0 0
36407
เด็กหญิงทาริกา กรศรี ม.3/10
23
0 0 0
36409
เด็กหญิงธนัชชา กุลนิล ม.3/10
24
0 0 0
36413
เด็กหญิงธรรมิกา บำรุงเมือง ม.3/10
25
0 0 0
36425
เด็กหญิงธีริศรา สินธุวานนท์ ม.3/10
26
0 0 0
36433
เด็กหญิงนริสรา นวนเตย ม.3/10
27
0 0 0
36453
เด็กหญิงประภาพร แสนภูมิ ม.3/10
28
0 0 0
36456
เด็กหญิงปรางประภัทร บุญสิริแสงมงคล ม.3/10
29
0 0 0
36461
เด็กหญิงปัญภร วงษ์โทน ม.3/10
30
0 0 0
36474
เด็กหญิงพรรณพัชร เนาวรัตน์ ม.3/10
31
0 0 0
36477
เด็กหญิงพรลภัส ศรีเรือน ม.3/10
32
0 0 0
36502
เด็กหญิงภัทรวดี แซ่ซิ้ม ม.3/10
33
0 0 0
36514
เด็กหญิงเมย์ เพียรระพีกุล ม.3/10
34
0 0 0
36524
เด็กหญิงลลิตา เที่ยงคูณ ม.3/10
35
0 0 0
36527
เด็กหญิงเลลานี สุขบำรุง ม.3/10
36
0 0 0
36531
เด็กหญิงวรัญญา คงเจ็ดเข็ม ม.3/10
37
0 0 0
36538
เด็กหญิงวันนิสา คุปตธรรม ม.3/10
38
0 0 0
36542
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองเดช ม.3/10
39
0 0 0
36543
เด็กหญิงวิริญา พรหมรา ม.3/10
40
0 0 0
36573
เด็กหญิงสุชาวดี สุนทรศาลฑูรย์ ม.3/10
41
0 0 0
36578
เด็กหญิงสุธิมา บุญชุม ม.3/10
42
0 0 0
36584
เด็กหญิงสุภาพร พึ่งจะแย้ม ม.3/10
43
0 0 0
36588
เด็กหญิงสุรกัญญา สุทธิเรือง ม.3/10
44
0 0 0
36598
เด็กหญิงอรวรรณ ธาตุทอง ม.3/10
45
0 0 0
36600
เด็กหญิงอรัชพร โตกุล ม.3/10
46
0 0 0
36604
เด็กหญิงอัญชิสา พรมเดช ม.3/10
47
0 0 0
36605
เด็กหญิงอิษฎาอร พวงมาลา ม.3/10
48
0 0 0