โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36733
เด็กชายธนบดี ชัยเสนาะ ม.3/1
1
0 0 0
36739
เด็กชายธนัญชัย พร้อมจิตร ม.3/1
2
0 0 0
36743
เด็กชายธนากร จิตรซื่อ ม.3/1
3
0 0 0
36753
เด็กชายธรรมสรณ์ สุวรรณวรภักดิ์ ม.3/1
4
0 0 0
36756
เด็กชายธีรพล กิตติศรีบูรณ์กุล ม.3/1
5
0 0 0
36775
เด็กชายปณิธาน ประดาสุข ม.3/1
6
0 0 0
36786
เด็กชายปวิรนันท์ จันทร์เรือง ม.3/1
7
0 0 0
36805
เด็กชายพชรพล หะหมาน ม.3/1
8
0 0 0
36814
เด็กชายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ ม.3/1
9
3 1 0
36815
เด็กชายพิทยา ต้องกิจเจริญชัย ม.3/1
10
0 0 0
36827
เด็กชายภควัต เพ็งพิทักษ์ ม.3/1
11
4 0 2
36836
เด็กชายภูมพงษ์ษา วิวัชร์ประยูร ม.3/1
12
0 0 0
36837
เด็กชายภูรีรัช สถิธางกูร ม.3/1
13
0 0 1
36844
เด็กชายรวินันทร์ ชัยประดิษฐ์พร ม.3/1
14
0 0 0
36853
เด็กชายวรกมล ฉิมม่วง ม.3/1
15
0 0 0
36870
เด็กชายศราวุธ จันทิมา ม.3/1
16
0 0 0
36871
เด็กชายศรุต จันทร์สุวรรณ ม.3/1
17
0 0 0
36873
เด็กชายศิริวัช แจ่มดี ม.3/1
18
0 0 0
36880
เด็กชายศุภพิพัฒน์ โสวัณณะ ม.3/1
19
2 0 0
36887
เด็กชายสหรัตน์ ทิมไทย ม.3/1
20
0 0 0
36890
เด็กชายสิรภพ เอี่ยมจารุภิญโญ ม.3/1
21
0 0 0
36910
เด็กชายอานนท์ ทับมาโนช ม.3/1
22
0 0 0
36918
เด็กหญิงกชพร ศีลพันธ์ ม.3/1
23
1 0 0
36949
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วบัวดี ม.3/1
24
0 0 0
36978
เด็กหญิงฐิติลักข์ นิมมานโสภณ ม.3/1
25
3 0 0
36995
เด็กหญิงธนพร ภู่ทอง ม.3/1
26
0 0 0
37010
เด็กหญิงนนทพร อัครไกรวรพันธุ์ ม.3/1
27
1 0 0
37019
เด็กหญิงนิรดา ธรรมสุภโชค ม.3/1
28
0 0 0
37028
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่โก ม.3/1
29
0 0 0
37029
เด็กหญิงปทิตตา รัฐวราภาณุ ม.3/1
30
0 0 0
37053
เด็กหญิงพร สวัสดี ม.3/1
31
0 0 0
37079
เด็กหญิงพีรดา เลิศดำรงเกียรติ ม.3/1
32
0 0 0
37085
เด็กหญิงภัณฑิรา ขาวแก้ว ม.3/1
33
0 0 0
37123
เด็กหญิงวรนุช วรชินา ม.3/1
34
0 0 0
37140
เด็กหญิงวิรดา กลหลัด ม.3/1
35
0 0 0
37161
เด็กหญิงสุธิหญิง ศิริธนโยธิน ม.3/1
36
0 0 1
37172
เด็กหญิงสุวัพิชชา เคารพไทย ม.3/1
37
1 0 0
37193
เด็กหญิงอารยา พงศ์ทรง ม.3/1
38
0 0 0