โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวลัยรัตน์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36086
เด็กชายกมลภพ อภิพรสกุล ม.3/1
1
0 0 0
36171
เด็กชายธนกฤต สาหร่าย ม.3/1
2
0 0 0
36172
เด็กชายธนดล ควรเฉลย ม.3/1
3
8 0 0
36181
เด็กชายธนัท คงพระบาท ม.3/1
4
0 0 3
36185
เด็กชายธนาพัทธ์ อุปถัมภ์วิภานนท์ ม.3/1
5
0 0 0
36187
เด็กชายธรรมสรณ์ ฉัตรชยานุสรณ์ ม.3/1
6
4 0 1
36191
เด็กชายธันวา กล้าหาญ ม.3/1
7
0 0 2
36197
เด็กชายธีรธนัตถ์ ชัยศิลบุญ ม.3/1
8
0 0 0
36211
เด็กชายนันธพัฒน์ จันทร์โพธิ์ ม.3/1
9
0 0 0
36213
เด็กชายนิพนธ์ ปัทมะโรจน์ ม.3/1
10
0 0 0
36246
เด็กชายพีรพัฒน์ พิริยุตะมา ม.3/1
11
0 0 1
36253
เด็กชายภูมินทร์ แก้วมณี ม.3/1
12
1 0 4
36267
เด็กชายรัฐธรรมนูญ โคสาแสง ม.3/1
13
0 0 0
36274
เด็กชายวิชวิทย์ นักตรีพงษ์ ม.3/1
14
0 0 0
36288
เด็กชายศิวดล ลุนเพ็ง ม.3/1
15
0 1 2
36293
เด็กชายศุภณัฐ อำนวยพินิจ ม.3/1
16
0 0 0
36305
เด็กชายสุกฤษฏิ์ อรียเวโรจน์ ม.3/1
17
0 0 0
36313
เด็กชายสุวพิชญ์ หงษ์คู ม.3/1
18
2 1 1
36316
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไชยศร ม.3/1
19
0 0 2
36319
เด็กชายอชิตศักดิ์ ชัยทวีพรภัทร์ ม.3/1
20
0 0 1
36320
เด็กชายอธิกานต์ กิจปาโล ม.3/1
21
0 0 2
36330
เด็กชายอนุรุธ สุภัทรศฤงคาร ม.3/1
22
0 0 0
36340
เด็กชายอัครวิทย์ พงษ์พิศาล ม.3/1
23
0 0 0
36353
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรวิเศษ ม.3/1
24
0 0 3
36365
เด็กหญิงครองขวัญ มัคนา ม.3/1
25
0 0 0
36402
เด็กหญิงณิชกุล จังศุภมงคล ม.3/1
26
0 0 2
36418
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเกษมชัย ม.3/1
27
0 0 0
36445
เด็กหญิงบุญฑริกา ทิพทา ม.3/1
28
0 0 0
36462
เด็กหญิงปาณิศา ดิษยบุตร ม.3/1
29
0 0 0
36480
เด็กหญิงพัชรพร ชาวลี้แสน ม.3/1
30
0 0 1
36486
เด็กหญิงพิชามญชุ์ วิศิษฏ์ปรีชา ม.3/1
31
0 0 0
36515
เด็กหญิงยวิษฐา หงษ์ยนต์ ม.3/1
32
1 0 2
36518
เด็กหญิงรัฐวรรณ แก้วสิริไกรสกุล ม.3/1
33
0 0 1
36535
เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรสายออ ม.3/1
34
0 0 0
36541
เด็กหญิงวิชญาพร แกมทอง ม.3/1
35
0 0 0
36545
เด็กหญิงวิไลวัลย์ กาญจนะพัฒน์ ม.3/1
36
0 0 0
36552
เด็กหญิงศิรประภา สังกะเพศ ม.3/1
37
0 0 0
36555
เด็กหญิงศิริวิภา พูนสี ม.3/1
38
0 0 3
36563
เด็กหญิงสรัลชนา มหาชัย ม.3/1
39
2 0 1
36570
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์หาญ ม.3/1
40
0 0 0
36572
เด็กหญิงสุชานันท์ จิตดิลกกุล ม.3/1
41
1 0 0