โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37275
เด็กชายกนกพล ตัญญะผล ม.2/9
1
2 0 4
37304
เด็กชายเฉลิมชัย ประกอบกิจ ม.2/9
2
1 1 4
37309
เด็กชายชโยดม คงคาสี ม.2/9
3
0 0 2
37362
เด็กชายธนวัฒน์ นพวัฒน์ ม.2/9
4
0 0 3
37371
เด็กชายธนาการ พรมวิลัย ม.2/9
5
1 1 0
37378
เด็กชายธีรภัทร แก่นนาคำ ม.2/9
6
0 0 0
37404
เด็กชายปวริศร์ พาขุนทด ม.2/9
7
0 0 0
37411
เด็กชายปิติภัทร ชูมี ม.2/9
8
0 0 2
37415
เด็กชายพงศ์ณภัทร ธนชัยสินวงศ์ ม.2/9
9
0 0 0
37425
เด็กชายพลาธิป แซ่โค้ว ม.2/9
10
0 0 29
37426
เด็กชายพัชชพล ธรรมวัฒน์ ม.2/9
11
0 1 1
37427
เด็กชายพัสกร ลัดลงเมือง ม.2/9
12
0 0 0
37444
เด็กชายภูชิต สาลีผล ม.2/9
13
0 0 0
37452
เด็กชายรัชชานนท์ โคยะบุตร ม.2/9
14
0 0 1
37461
เด็กชายวงศ์ชัยวัชร์ พรอยกันหา ม.2/9
15
0 0 0
37487
เด็กชายสรวิศ งามพันธ์เวชชะกุล ม.2/9
16
0 0 0
37498
เด็กชายสุจิตต์ สุวราเกียรติสกุล ม.2/9
17
0 0 2
37500
เด็กชายสุธี จันทร์ทอง ม.2/9
18
0 0 0
37506
เด็กชายสุวรรณภูมิ แจ้งจำนรรจ์ ม.2/9
19
0 0 0
37533
เด็กหญิงกนกอร กันหา ม.2/9
20
1 1 1
37535
เด็กหญิงกรกมล ผิรังคะเปาระ ม.2/9
21
1 0 0
37588
เด็กหญิงชนิกานต์ สายคำ ม.2/9
22
0 0 0
37592
เด็กหญิงชาลิสา พันธ์ท้าว ม.2/9
23
1 0 0
37601
เด็กหญิงญาดา ด่วนเดิน ม.2/9
24
0 0 1
37606
เด็กหญิงฐิติมา อร่ามศาสตร์ ม.2/9
25
0 0 0
37614
เด็กหญิงณัฐทัย สามพิมพ์ ม.2/9
26
1 0 0
37628
เด็กหญิงธนภรณ์ สมอบ้าน ม.2/9
27
0 0 1
37648
เด็กหญิงนิชาภา เอาแสงดีกุล ม.2/9
28
0 0 0
37649
เด็กหญิงนิรชา สุปรียานุวงศ์ ม.2/9
29
0 0 0
37653
เด็กหญิงนุสรา สุภารี ม.2/9
30
1 0 1
37660
เด็กหญิงปณิดา มารุ่งเรือง ม.2/9
31
0 0 0
37662
เด็กหญิงปนัสดา ยาสี ม.2/9
32
0 0 0
37674
เด็กหญิงปาลิตา แซ่เจ็ง ม.2/9
33
0 0 0
37698
เด็กหญิงพิมพ์สุดา จุฬามณี ม.2/9
34
0 0 1
37736
เด็กหญิงวรรณนิษา รักพรมราช ม.2/9
35
0 0 0
37739
เด็กหญิงวรรณษา บุญร่วม ม.2/9
36
0 0 0
37778
เด็กหญิงสุพัตตา บุญอ่อน ม.2/9
37
0 0 0
37792
เด็กหญิงธนารัตน์ อดทน ม.2/9
38
0 0 0
37800
เด็กหญิงอรญา ผาติจารุกุล ม.2/9
39
0 0 1