โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูฐิติ
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36657
เด็กชายกนกพล ตติยโชคสกุล ม.2/9
1
0 0 0
36665
เด็กชายกฤษณะ นีระพันธ์ ม.2/9
2
0 0 0
36680
เด็กชายจิรภัทร สมเย็น ม.2/9
3
0 0 0
36686
เด็กชายจิรายุ วันธนาวิชัย ม.2/9
4
0 0 0
36720
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยแสง ม.2/9
5
0 0 0
36727
เด็กชายธนกร ภูมิวิจิตรชัย ม.2/9
6
0 0 0
36735
เด็กชายธนพล นามิ่งขวัญ ม.2/9
7
0 0 0
36747
เด็กชายธนากรณ์ เพ่งสวัสดิ์ ม.2/9
8
0 0 0
36758
เด็กชายธีรภัทร วิริยะเกียรติไพศาล ม.2/9
9
0 0 0
36763
เด็กชายนนทนัดดา สีตลารมณ์ ม.2/9
10
0 0 0
36769
เด็กชายนัชฌากรณ์ กฤษกรภาดา ม.2/9
11
0 0 0
36772
เด็กชายบารมี พรมพิมพ์ ม.2/9
12
0 0 0
36776
เด็กชายปณิธาน ยังศิริ ม.2/9
13
0 0 0
36792
เด็กชายปุญญพันธ ปั้งเซ็น ม.2/9
14
0 0 0
36841
เด็กชายยศพนธ์ เบ็ญจธรรมรัตน์ ม.2/9
15
0 0 0
36843
เด็กชายรพีภัทร์ ดวงใจสัก ม.2/9
16
0 0 0
36849
เด็กชายรัฐภูมิ พิลา ม.2/9
17
0 0 0
36858
เด็กชายวริทธิ์ธร ทองมาก ม.2/9
18
0 0 0
36860
เด็กชายวัฒนพ สวยสมเรียม ม.2/9
19
0 0 0
36916
เด็กชายไอซ์ บุญมีฤทธิ์ ม.2/9
20
0 0 0
36970
เด็กหญิงชิดชนก อุ่มจันสา ม.2/9
21
0 0 0
36974
เด็กหญิงญาณิศา รัตนะ ม.2/9
22
0 0 0
36976
เด็กหญิงฐิติกานต์ โมบัณฑิตย์ ม.2/9
23
0 0 0
36990
เด็กหญิงณิชนันท์ บูรณะพรสถิตย์ ม.2/9
24
0 0 0
37007
เด็กหญิงธันยชนก สาถั่ว ม.2/9
25
0 0 0
37012
เด็กหญิงนวรัตน์ นนปัญญา ม.2/9
26
0 0 0
37021
เด็กหญิงนิศารัตน์ ประไพรักษ์ ม.2/9
27
0 0 0
37033
เด็กหญิงปริยากร สุขรัตน์ ม.2/9
28
0 0 0
37037
เด็กหญิงปัทชญาภรณ์ สำภิราช ม.2/9
29
0 0 0
37041
เด็กหญิงปานชนก แย้มชื่นจิต ม.2/9
30
0 0 0
37051
เด็กหญิงพชรพร แทนขำ ม.2/9
31
0 0 0
37058
เด็กหญิงพรพรรษา ธรรมชัย ม.2/9
32
0 0 0
37061
เด็กหญิงพรรศวีฬ์ เดิมสูงเนิน ม.2/9
33
0 0 0
37106
เด็กหญิงรัชฎาพร จักรนามล ม.2/9
34
0 0 0
37113
เด็กหญิงลดา บุญเสม ม.2/9
35
0 0 0
37157
เด็กหญิงสิริวิมล แสนพิลา ม.2/9
36
0 0 0
37158
เด็กหญิงสุชาดา วิณะรัตน์ ม.2/9
37
0 0 0
37171
เด็กหญิงสุวพร สุขวัฒนานุกิจ ม.2/9
38
0 0 0
37184
เด็กหญิงอรัญญา ทับทอง ม.2/9
39
0 0 0
37189
เด็กหญิงอัญชิสา แก้วอาจ ม.2/9
40
0 0 0