โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37276
เด็กชายกรวีร์ แก้วปิงเมือง ม.2/8
1
0 0 2
37293
เด็กชายจักรกฤษณ์ อินทกูล ม.2/8
2
0 0 0
37298
เด็กชายจิรภัทร รอดเรืองศรี ม.2/8
3
2 1 1
37299
เด็กชายจิรายุ นาคภพ ม.2/8
4
0 0 0
37300
เด็กชายจิรายุ วงศ์กิจเลิศพัฒนา ม.2/8
5
0 0 0
37315
เด็กชายชัยรัตน์ วัฒนา ม.2/8
6
0 0 1
37320
เด็กชายฐานพัฒน์ แซ่ลิ้ม ม.2/8
7
3 0 0
37331
เด็กชายณัฐกานต์ ชมขวัญ ม.2/8
8
0 0 0
37352
เด็กชายธนกร ศรีฉ่ำ ม.2/8
9
0 0 2
37357
เด็กชายธนภณ บุดดา ม.2/8
10
2 0 0
37360
เด็กชายธนภูมิ จารุธรรมนนท์ ม.2/8
11
0 0 4
37364
เด็กชายธนวัฒน์ สมสะอาด ม.2/8
12
1 0 0
37373
เด็กชายธนินท์ธร แก้วคง ม.2/8
13
0 0 0
37375
เด็กชายธัญวัฒน์ สังฆะศรี ม.2/8
14
0 0 0
37387
เด็กชายนวมินทร์ เกิดชูชื่น ม.2/8
15
0 0 1
37440
เด็กชายภาณุกรณ์ สิงหามาตร์ ม.2/8
16
0 0 1
37443
เด็กชายภาสวุฒิ สรหงษ์ ม.2/8
17
1 0 0
37462
เด็กชายวชิรวิทย์ ด้วงประดิษฐ์ ม.2/8
18
0 0 0
37486
เด็กชายสุรยุทธ พรสุรินทร์ ม.2/8
19
0 0 2
37524
เด็กชายอัศนัย ไชยา ม.2/8
20
0 0 0
37527
เด็กชายเอกภพ บุตรดา ม.2/8
21
3 0 1
37540
เด็กหญิงกฤติมา มาทองแดง ม.2/8
22
0 0 0
37543
เด็กหญิงกัญจน์อมล อมรสุพรวิชิต ม.2/8
23
0 0 0
37571
เด็กหญิงจิราพัชร ไชยรมณ์ ม.2/8
24
0 0 0
37589
เด็กหญิงชลนที เริงฤทธิ์ ม.2/8
25
0 0 0
37615
เด็กหญิงณัฐธิดา รัญชัย ม.2/8
26
0 0 0
37630
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชัยวัฒนวงศ์ ม.2/8
27
0 0 0
37640
เด็กหญิงนมิดา เอกพยงค์ ม.2/8
28
0 0 0
37658
เด็กหญิงเบญจพร เชิดฉันท์ ม.2/8
29
0 0 6
37721
เด็กหญิงรัตติกาล แย้มยิ้ม ม.2/8
30
0 0 1
37741
เด็กชายชนาภัทร ม่วงคราม ม.2/8
31
0 0 0
37745
เด็กหญิงวริยา พาสอน ม.2/8
32
0 0 0
37748
เด็กหญิงวิภาดา ตรงจิตรจริง ม.2/8
33
0 0 0
37749
เด็กหญิงวิภาภรณ์ การะเกษ ม.2/8
34
0 0 0
37753
เด็กหญิงวิราพร จรรยาเวช ม.2/8
35
1 0 0
37762
เด็กหญิงศิรัญญา เมฆโต ม.2/8
36
0 0 0
37765
เด็กหญิงศิริภัทรตรา ขาวสวนแตง ม.2/8
37
0 0 0
37794
เด็กหญิงหทัยพร บุญยืน ม.2/8
38
0 0 0
37797
เด็กหญิงอภิชญา ศิลปอักษรสิทธิ์ ม.2/8
39
0 0 0
37809
เด็กหญิงอัญษิกา ภัทรนิษฐ์ ม.2/8
40
1 0 0