โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูจารุกิตติ์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36126
เด็กชายฉายตะวัน ไกรจรูญ ม.2/8
1
0 1 1
36660
เด็กชายกรกฏ หนูรี ม.2/8
2
0 0 0
36671
เด็กชายกิตติศักดิ์ สังข์ยิ้มพันธุ์ ม.2/8
3
0 0 0
36688
เด็กชายจิรายุ สารสุข ม.2/8
4
0 0 0
36695
เด็กชายชยานันท์ จงวิริยะเจริญชัย ม.2/8
5
0 0 0
36706
เด็กชายฑิปกรณ์ จำรูญทัด ม.2/8
6
0 0 0
36734
เด็กชายธนพจน์ มะเมียทอง ม.2/8
7
0 0 0
36755
เด็กชายธิติศักดิ์ มหามาตร ม.2/8
8
0 0 0
36766
เด็กชายนราธิป ฉาบครบุรี ม.2/8
9
0 0 0
36779
เด็กชายประธานพร จันทร์บุญทวี ม.2/8
10
0 0 0
36785
เด็กชายปวริศ มหาจันทร์ ม.2/8
11
0 1 0
36808
เด็กชายพรหมพิชัย แสนพินิจ ม.2/8
12
0 0 0
36809
เด็กชายพรหมมินทร์ หาพันนา ม.2/8
13
0 0 0
36813
เด็กชายพัทธนันท์ จันทะพันธ์ ม.2/8
14
0 0 0
36824
เด็กชายพีรพัฒน์ หวังสม ม.2/8
15
0 0 0
36834
เด็กชายภูธันวา สุวะเสน ม.2/8
16
0 0 0
36838
เด็กชายมงคลชัย ตั้งกิจเจริญสุข ม.2/8
17
0 0 0
36842
เด็กชายรณชัย มะอาจเลิศ ม.2/8
18
0 0 0
36868
เด็กชายศมากร เอียดวิจิตร์ ม.2/8
19
0 0 0
36922
เด็กหญิงกัญญาภัค เครือแก้ว ม.2/8
20
0 0 0
36926
เด็กหญิงกานต์ธิดา ประพันธ์ศรี ม.2/8
21
0 0 0
36930
เด็กหญิงกุลภรณ์ เหลืองอร่ามวิฑูร ม.2/8
22
0 0 0
36988
เด็กหญิงณัฐนันท์ อินตาพวง ม.2/8
23
0 0 0
36999
เด็กหญิงธมนวรรณ เจริญคงสกุล ม.2/8
24
0 0 0
37081
เด็กหญิงแพรทอง เอื้อยสันเทียะ ม.2/8
25
0 0 2
37087
เด็กหญิงภัทรวดี รุ่งสกุลลิขิต ม.2/8
26
0 0 0
37102
เด็กหญิงเยาวพา ส่องโสม ม.2/8
27
0 0 0
37122
เด็กหญิงวรนุช มะลีรัตน์ ม.2/8
28
0 0 0
37124
เด็กหญิงวรรณนิสา บุญโพธิ์ ม.2/8
29
0 0 0
37130
เด็กหญิงวรัญญา อุตสาหรัมย์ ม.2/8
30
1 0 0
37136
เด็กหญิงวาสินี วรรณะอยู่ ม.2/8
31
0 0 0
37144
เด็กหญิงศวรรยา จันทะ ม.2/8
32
0 0 1
37173
เด็กหญิงเสาวภา จำปาทิพย์ ม.2/8
33
0 0 0
37185
เด็กหญิงอริสา ศิริก้านตรง ม.2/8
34
0 0 0
37198
เด็กหญิงอินทิรา ม่วงขวัญ ม.2/8
35
0 0 0
37199
เด็กหญิงอิสริยา ทับทิมทอง ม.2/8
36
0 0 0
37266
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ รัตนพงศ์สิทธิ ม.2/8
37
0 0 0
37270
เด็กชายกีรติ แสงมณีธรรม ม.2/8
38
0 0 0
37272
เด็กหญิงจีรนันท์ ป๊อกหลง ม.2/8
39
0 0 0
37880
เด็กหญิงเข็มมิกา ตั้งปรัชญารักษ์ ม.2/8
40
0 0 0