โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37278
เด็กชายกฤษฎายุทธ กลิ่นขจร ม.2/7
1
2 2 0
37279
เด็กชายกฤษฎิล สมอยู่ ม.2/7
2
7 3 0
37285
เด็กชายกัมปนาท วิเชียร ม.2/7
3
3 6 4
37292
เด็กชายคุณาวุธ เกิดยินดี ม.2/7
4
3 1 1
37317
เด็กชายชินดนัย อินทร์วิเชียร ม.2/7
5
8 1 1
37382
เด็กชายธีรเดช อัมพรประเสริฐ ม.2/7
6
3 2 7
37384
เด็กชายนนทภัทร อร่ามรัศมี ม.2/7
7
1 1 1
37388
เด็กชายนวรัตน์ ยอดสาย ม.2/7
8
7 1 4
37391
เด็กชายนาวิน วงศ์ลาศรี ม.2/7
9
0 0 0
37394
เด็กชายนิติภูมิ สิริรัตน์ประภา ม.2/7
10
1 1 0
37413
เด็กชายปุณมนัส วิบูลอรรถ ม.2/7
11
1 2 1
37433
เด็กชายพีระพงศ์ สุกุมลจันทร์ ม.2/7
12
1 0 0
37460
เด็กชายฤทธิ์ไกร เลิศกาญจนาพร ม.2/7
13
2 0 0
37479
เด็กชายศิรสิทธิ์ เหลืองอ่อน ม.2/7
14
0 0 0
37508
เด็กชายสุวิชา สุวรรณเหม ม.2/7
15
0 0 0
37510
เด็กชายหาญณรงค์ นุชแฟง ม.2/7
16
0 0 1
37517
เด็กชายอนุชิต เเซ่ล้อ ม.2/7
17
0 0 1
37522
เด็กชายอัครพล ใจรักษา ม.2/7
18
2 1 0
37548
เด็กหญิงกัลยรักษ์ เริ่มยินดี ม.2/7
19
0 0 0
37576
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญถม ม.2/7
20
0 0 0
37579
เด็กหญิงเจนจิรา เทียมกลาง ม.2/7
21
0 0 0
37582
เด็กหญิงชดาพร มานาม ม.2/7
22
0 0 1
37584
เด็กหญิงชนมน วรชาติรุ่งโรจน์ ม.2/7
23
0 0 0
37587
เด็กหญิงชนิกานต์ พลสุวรรณ ม.2/7
24
0 0 0
37594
เด็กหญิงชิชา นพการุณ ม.2/7
25
0 1 1
37599
เด็กหญิงญาณัจฉรา ถนอมพงษ์ ม.2/7
26
0 0 0
37610
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โถทอง ม.2/7
27
0 0 0
37616
เด็กหญิงณัฐพร วงศ์พาณิชย์ ม.2/7
28
0 0 0
37619
เด็กหญิงดวงหทัย ซุยสี ม.2/7
29
0 0 0
37644
เด็กหญิงนฤมล วันศิริ ม.2/7
30
0 0 0
37665
เด็กหญิงปรายลดา บุญจันทร์ ม.2/7
31
0 0 1
37675
เด็กหญิงปิยฉัตร ชื่นกำเหนิด ม.2/7
32
0 1 1
37688
เด็กหญิงพฤษภา บุญทา ม.2/7
33
0 0 1
37734
เด็กหญิงวนิสา จันทรวิจิต ม.2/7
34
0 0 0
37750
เด็กหญิงวิภารัตน์ รัตนนราพร ม.2/7
35
0 0 0
37777
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่พุ่ม ม.2/7
36
0 0 0
37813
เด็กหญิงอารยา ยรรยงสง่า ม.2/7
37
0 0 0
37817
เด็กหญิงอุบลวรรณ สีลานนทกุล ม.2/7
38
0 0 1
37881
เด็กหญิงพัชราพร พั้วพวง ม.2/7
39
0 0 2
37882
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ศิริภักดิ์ ม.2/7
40
1 0 0