โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูรัชฎาพร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36676
เด็กชายจตุพร ไกลมะณี ม.2/7
1
0 0 0
36679
เด็กชายจิตรภัทร จันทร์เจ้า ม.2/7
2
0 0 0
36681
เด็กชายจิรภัทร์ ยาทะเล ม.2/7
3
0 0 0
36697
เด็กชายชววัฒน์ แซ่ตั้ง ม.2/7
4
0 0 0
36699
เด็กชายชัยพฤกษ์ นภาลัย ม.2/7
5
0 0 0
36713
เด็กชายณัฐนนท์ เกรียมมะเริง ม.2/7
6
0 0 0
36802
เด็กชายพงศ์ทรัพย์ ยวงจันทร์ ม.2/7
7
0 0 0
36803
เด็กชายพงศ์พิศาล นาคบุตร ม.2/7
8
0 0 0
36807
เด็กชายพรรคพล อยู่วุฒิกร ม.2/7
9
0 0 0
36845
เด็กชายรวิพล ภิรมย์พงษ์ ม.2/7
10
0 0 0
36879
เด็กชายศุภณัฐ เสงี่ยมครัว ม.2/7
11
0 0 0
36893
เด็กชายสุรสิทธิ์ พิกุลทิพย์ ม.2/7
12
0 0 0
36894
เด็กชายเสาวภาคย์ ประเสริฐสังข์ ม.2/7
13
0 0 0
36898
เด็กชายอนันดา ศรีบุตร ม.2/7
14
0 0 0
36899
เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ภูเขียว ม.2/7
15
0 0 0
36903
เด็กชายอรชน พิมราช ม.2/7
16
0 0 0
36928
เด็กหญิงการะเกด ไกยแจ่ม ม.2/7
17
0 0 0
36972
เด็กหญิงญาณาทิพ ไตรพรชัยกิจ ม.2/7
18
0 0 0
36981
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เมืองทองอ่อน ม.2/7
19
0 0 0
36997
เด็กหญิงธนัญญา คำถาวร ม.2/7
20
0 0 0
37000
เด็กหญิงธวัลพร ศรีทอง ม.2/7
21
0 0 0
37011
เด็กหญิงนพณัฐ ชฎาวิภู ม.2/7
22
0 0 0
37022
เด็กหญิงนิสาชล แซ่อึ้ง ม.2/7
23
0 0 0
37043
เด็กหญิงปานระวี แสงสังข์ ม.2/7
24
0 0 0
37047
เด็กหญิงปิยาภรณ์ สัจจวงศ์ ม.2/7
25
0 0 0
37057
เด็กหญิงพรนัชชา วัฒนเศรษฐ ม.2/7
26
0 0 0
37073
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่นไสว ม.2/7
27
0 0 0
37082
เด็กหญิงภคนันท์ ไชบัง ม.2/7
28
0 0 0
37083
เด็กหญิงภคพร ทองอนันต์ ม.2/7
29
0 0 0
37088
เด็กหญิงภัทราภรณ์ รัตนพลแสน ม.2/7
30
0 0 0
37092
เด็กหญิงภัสราพร สุขบรรเทิง ม.2/7
31
0 0 0
37138
เด็กหญิงวิภาพร ไพอุปลี ม.2/7
32
0 0 0
37147
เด็กหญิงศิรินาถ หาหลัก ม.2/7
33
0 0 0
37150
เด็กหญิงศุภิสรา ศรีเมือง ม.2/7
34
0 0 0
37164
เด็กหญิงสุพรรณษา บุญเชิด ม.2/7
35
0 0 0
37170
เด็กหญิงสุรีย์พร เชื้อคำอ่อน ม.2/7
36
0 0 0
37176
เด็กหญิงอตินุช มูลเซอร์ ม.2/7
37
0 0 0
37268
เด็กหญิงพัชราพร เขตรกลาง ม.2/7
38
0 0 0
37271
เด็กชายณัฐพนธ์ แซ่ปึง ม.2/7
39
0 0 0