โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37274
เด็กชายกณิศ รุ่งเรืองฤทธิ์ ม.2/6
1
0 0 0
37288
เด็กชายกิตติศักดิ์ ธารพุฒ ม.2/6
2
0 0 1
37306
เด็กชายชญานนท์ จันทรเปารยะ ม.2/6
3
3 1 0
37343
เด็กชายดิศรณ์ อาจคำภา ม.2/6
4
0 0 0
37361
เด็กชายธนวรรษ พรพิรุณทรัพย์ ม.2/6
5
0 0 0
37367
เด็กชายธนัช พูลสวัสดิ์ ม.2/6
6
0 0 0
37393
เด็กชายนิติภูมิ โถนคำ ม.2/6
7
14 2 3
37397
เด็กชายปกาศิต บุญชุม ม.2/6
8
0 0 8
37408
เด็กชายปาณัสม์ ถึงสุขติ ม.2/6
10
0 0 2
37430
เด็กชายพีรพล จุ้ยไทย ม.2/6
11
0 0 2
37442
เด็กชายภาณุพงศ์ เบ้าทอง ม.2/6
12
0 1 6
37445
เด็กชายมงคลชัย ผลทอง ม.2/6
13
14 6 4
37451
เด็กชายรพีภัทร วิเศษศักดิ์ ม.2/6
14
0 0 0
37453
เด็กชายรัชพล สมอโณทัย ม.2/6
15
5 1 4
37480
เด็กชายศิวดล วงศ์เทวัญ ม.2/6
16
0 0 0
37482
เด็กชายศุภกฤต ลอยอากาศ ม.2/6
17
0 0 0
37512
เด็กชายอติเทพ แก้วสังข์ ม.2/6
18
0 0 0
37529
เด็กชายเอกอริ จันทร์ภามงคล ม.2/6
19
0 0 1
37547
เด็กหญิงกัลยกร เกตุแก้ว ม.2/6
20
0 0 0
37575
เด็กหญิงจีรารัตน์ ธวัชชัยกิจจา ม.2/6
21
1 0 0
37577
เด็กหญิงจุธาทิพย์ นิลพัฒน์ ม.2/6
22
0 0 2
37593
เด็กหญิงชาลิสา หาญไชยศิริกุล ม.2/6
23
0 0 4
37618
เด็กหญิงณาห์ดาว พุฒซ้อน ม.2/6
24
0 0 2
37646
เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วโป๋ย ม.2/6
25
0 0 0
37671
เด็กหญิงปาณิตา นราวงษ์ ม.2/6
26
0 0 0
37676
เด็กหญิงปิยะพร วรอรรถ ม.2/6
27
0 0 0
37685
เด็กหญิงพรรณอร โลมากาล ม.2/6
28
0 0 1
37704
เด็กหญิงเพ็ญจวรรณ มณีสุวรรณ ม.2/6
29
0 0 1
37705
เด็กหญิงแพรวา แก้วผลึก ม.2/6
30
0 0 0
37708
เด็กหญิงภงษ์รัตน์ตรี เหล่าประไพพรรณ ม.2/6
31
0 0 0
37725
เด็กหญิงรุจาภา ตั้งบรรจงกิจ ม.2/6
32
4 2 1
37756
เด็กหญิงศลิษา คงชื่น ม.2/6
33
0 0 0
37760
เด็กหญิงศศิวิมล โคตรมุงคุณ ม.2/6
34
0 0 2
37767
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุภาสาคร ม.2/6
35
0 3 0
37776
เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ฤกษ์ ม.2/6
36
0 0 0
37787
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสร้อย ม.2/6
37
0 0 0
37789
เด็กหญิงสุภาพร ธรรมโชติ ม.2/6
38
0 0 0
37793
เด็กหญิงโสภา ปะกาโส ม.2/6
39
0 0 0
37796
เด็กหญิงหฤทชนัน สุวรรณประจักษ์ ม.2/6
40
0 0 1