โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูธัญญาดา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36659
เด็กชายกมลพัฒน์ นิยมสวัสดิ์ ม.2/6
1
0 0 0
36666
เด็กชายกันตพัฒน์ เลิศวจนวัฒน์ ม.2/6
2
0 0 0
36687
เด็กชายจิรายุ สมฤทธิ์ ม.2/6
3
0 1 0
36696
เด็กชายชลธาร สุขศรี ม.2/6
4
0 0 0
36700
เด็กชายชาญวุฒิ งามยิ่ง ม.2/6
5
0 0 0
36707
เด็กชายณฐกร ปทีปพลีผล ม.2/6
6
0 0 0
36712
เด็กชายณัฐนนท์ กล่อมสุนทร ม.2/6
7
4 1 5
36718
เด็กชายณัฐวุฒิ ประจิตร ม.2/6
8
0 0 1
36759
เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์นวล ม.2/6
9
0 0 0
36774
เด็กชายปฏิวัติ แซ่หลี่ ม.2/6
10
0 0 0
36778
เด็กชายปรมินทร์ ภาลี ม.2/6
11
5 0 0
36811
เด็กชายพศวินท์ วัฒนมะโน ม.2/6
12
0 0 0
36812
เด็กชายพศวีร์ วัฒนมะโน ม.2/6
13
0 0 0
36818
เด็กชายพิรุณฤทธิ์ ซิมประเสริฐ ม.2/6
14
1 0 0
36830
เด็กชายภากร เต็งประเสริฐ ม.2/6
15
0 0 0
36840
เด็กชายมานะชัย อ่อนสูง ม.2/6
16
0 0 1
36863
เด็กชายวีรภัทร ก้อนทอง ม.2/6
17
0 0 0
36874
เด็กชายศิริวัฒน์ ถวายทรัพย์ ม.2/6
18
1 0 0
36886
เด็กชายสหรัฐ อินทร์ชีลอง ม.2/6
19
1 0 1
36911
เด็กชายอิทธิพล นวลสนิท ม.2/6
20
0 0 0
36913
เด็กชายอินทัช เถรพันธุ์ ม.2/6
21
0 0 1
36936
เด็กหญิงขวัญข้าว ถินมานัด ม.2/6
22
0 0 0
36938
เด็กหญิงจรรยพร ยศบรรดาศักดิ์ ม.2/6
23
0 0 0
36944
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีปานรอด ม.2/6
24
0 0 0
36959
เด็กหญิงชนกนันท์ สาระทรัพย์ ม.2/6
25
3 0 0
36979
เด็กหญิงณฤดี วงศ์สูงเนิน ม.2/6
26
1 0 2
37005
เด็กหญิงธัญพิชชา ศานติ์สุทธิกุล ม.2/6
27
0 0 1
37026
เด็กหญิงบุณยพร สมบูรณ์ ม.2/6
28
0 0 1
37062
เด็กหญิงพรรษา ฤทธิรณสกุล ม.2/6
29
0 0 1
37072
เด็กหญิงพิพัฒชา เตปัญญา ม.2/6
30
0 0 2
37094
เด็กหญิงมนทิตา วงละคร ม.2/6
31
0 0 0
37116
เด็กหญิงลักษณารีย์ กิจชม ม.2/6
32
0 0 0
37117
เด็กหญิงวงเดือน ตรีวิสูตร ม.2/6
33
0 0 1
37121
เด็กหญิงวนิดา วงษ์จำปา ม.2/6
34
0 1 3
37126
เด็กหญิงวรัญญา พุ่มพันธ์ ม.2/6
35
0 0 0
37128
เด็กหญิงวรัญญา สนิทพจน์ ม.2/6
36
0 0 0
37134
เด็กหญิงวริษา สุขเกษม ม.2/6
37
0 0 0
37159
เด็กหญิงสุชานาถ แซ่เตีย ม.2/6
38
0 0 0
37163
เด็กหญิงสุนิสา แสนชมภู ม.2/6
39
0 0 0
37183
เด็กหญิงอภิวรรณ ทิมาสาร ม.2/6
40
0 0 0