โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37281
เด็กชายกฤษณะ แตงโสภา ม.2/5
1
0 0 5
37301
เด็กชายจุลจักษ์ ทองใบ ม.2/5
2
0 0 0
37302
เด็กชายเจริญ ไชยดี ม.2/5
3
0 0 0
37325
เด็กชายณฐนนท์ เหมือนเอี่ยม ม.2/5
4
0 0 0
37337
เด็กชายณัฐภูมิ รัตนศรีทิมทอง ม.2/5
5
0 0 2
37342
เด็กชายดราเทพ ตั้งใจ ม.2/5
6
0 0 0
37353
เด็กชายธนกฤต ต่างสันเทียะ ม.2/5
7
0 0 1
37354
เด็กชายธนดล ทองชุม ม.2/5
8
0 0 0
37370
เด็กชายธนากร มะลิวัลย์ ม.2/5
9
0 0 3
37383
เด็กชายนครินทร์ ประดิษฐสร ม.2/5
10
0 0 0
37386
เด็กชายนวพล คุ้มกล่ำ ม.2/5
11
0 0 1
37392
เด็กชายนาวี หนูมา ม.2/5
12
0 0 0
37401
เด็กชายปริภัทร์ พิทักษ์วงค์ ม.2/5
13
0 0 15
37416
เด็กชายพงศ์ศิริ เอิ้อพิพัฒนกุล ม.2/5
14
0 0 0
37431
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองใบ ม.2/5
15
0 0 0
37450
เด็กชายรณกร เงาทอง ม.2/5
16
0 0 2
37481
เด็กชายศุภกร คชเลิศ ม.2/5
17
0 0 0
37485
เด็กชายสรยุทธ บุณยรัตพันธุ์ ม.2/5
18
0 0 0
37501
เด็กชายสุปริญญา ขุนบำรุง ม.2/5
19
0 0 0
37502
เด็กชายสุรชัย จันทร์มา ม.2/5
20
0 0 1
37516
เด็กชายอนาวิล พลปฐม ม.2/5
21
0 0 1
37523
เด็กชายอัมรินทร์ บุญชมภู ม.2/5
22
0 0 1
37554
เด็กหญิงกุลณี แซ่ซิ้ม ม.2/5
23
5 1 1
37572
เด็กหญิงจิราภรณ์ หมอทอง ม.2/5
24
0 0 0
37583
เด็กหญิงชนกนันท์ สุริยัน ม.2/5
25
0 0 1
37617
เด็กหญิงณัฐวลัย อารักษ์ ม.2/5
26
0 0 0
37627
เด็กหญิงธนพร ตอรบรัมย์ ม.2/5
27
0 0 1
37641
เด็กหญิงนริศรา ดีด่านค้อ ม.2/5
28
0 0 0
37652
เด็กหญิงนุชบา จันทะบัณฑิต ม.2/5
29
0 0 0
37667
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สนสายันต์ ม.2/5
30
0 0 0
37681
เด็กหญิงพรชิตา เจริญชัย ม.2/5
31
1 0 1
37693
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ไทรทอง ม.2/5
32
0 0 0
37715
เด็กหญิงเมษา ปิยะชาติ ม.2/5
33
0 0 3
37720
เด็กหญิงรัตติกร คูนา ม.2/5
34
4 0 5
37730
เด็กหญิงลลนา วงษ์สุวรรณ ม.2/5
35
0 0 1
37758
เด็กหญิงศศินา สังฆทิพย์ ม.2/5
36
0 0 2
37774
เด็กหญิงสุชญา กุลรอด ม.2/5
37
0 0 0
37812
เด็กหญิงอารตี อรุณีนิรมาน ม.2/5
38
0 0 0
37878
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญช่วย ม.2/5
39
0 0 2