โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอัสนี
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36661
เด็กชายกรณัฐ นาคแย้ม ม.2/5
1
0 0 0
36683
เด็กชายจิรวิทย์ โคณบาล ม.2/5
2
0 0 0
36715
เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมเกตุ ม.2/5
3
0 0 0
36730
เด็กชายธนกฤต หม่งไม้ขุย ม.2/5
4
0 0 0
36745
เด็กชายธนากร สว่างวงษ์ไว ม.2/5
5
0 0 0
36754
เด็กชายธวัชชัย แซ่ตั้ง ม.2/5
6
0 0 0
36781
เด็กชายปริพล สุจิตร ม.2/5
7
0 0 0
36783
เด็กชายปรเมศร์ ไชยพัฒนศิลป์ ม.2/5
8
0 0 0
36801
เด็กชายพงศภัค แสนทวีสุข ม.2/5
9
0 0 0
36817
เด็กชายพิริยะคุณ กุลศรีประเสริฐ ม.2/5
10
0 0 0
36820
เด็กชายพีรพงษ์ พิมพ์โพธิ์ ม.2/5
11
0 0 0
36822
เด็กชายพีรพล แซ่อู ม.2/5
12
0 0 0
36846
เด็กชายรัชชานนท์ ประจักษ์ศศิธร ม.2/5
13
0 0 0
36848
เด็กชายรัฐภูมิ กดคำ ม.2/5
14
0 0 0
36866
เด็กชายวุฒิพงษ์ ทองเชื้อ ม.2/5
15
0 0 0
36872
เด็กชายศิรภัทร รัชตวรพันธ์ ม.2/5
16
0 0 0
36876
เด็กชายศิริศักดิ์ พิกุลทอง ม.2/5
17
0 0 0
36884
เด็กชายสกลภัทร กฤษกรกุลปรียา ม.2/5
18
0 0 0
36891
เด็กชายศักดิ์โชติ มันญานนท์ ม.2/5
19
0 0 0
36895
เด็กชายหมาก นิยมทรัพย์ ม.2/5
20
0 0 0
36900
เด็กชายอนุชิต สิทธิ์เจริญสุข ม.2/5
21
0 0 0
36901
เด็กชายอนุวัฒน์ เสือพยัคฆ์ ม.2/5
22
0 0 0
36920
เด็กหญิงกวิสรา งามสม ม.2/5
23
0 0 0
36952
เด็กหญิงจิรารัตน์ สังข์โสม ม.2/5
24
0 0 0
36955
เด็กหญิงจุรีพร สังข์ฤทธิ์ ม.2/5
25
0 0 0
37003
เด็กหญิงธัญชนก ภู่สาย ม.2/5
26
0 0 0
37013
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ์ ม.2/5
27
0 0 0
37014
เด็กหญิงนาฏศิลป์ นาคศิลป์ ม.2/5
28
0 0 0
37054
เด็กหญิงพรชิตา พรมโชติ ม.2/5
29
0 0 0
37056
เด็กหญิงพรทิวา พัฒนาเจริญสุข ม.2/5
30
0 0 0
37069
เด็กหญิงพิงค์ลานนา รั้วสำราญ ม.2/5
31
0 0 0
37100
เด็กหญิงมิ่งกมล เกิดกาญจน์ ม.2/5
32
0 0 0
37107
เด็กหญิงรัตติกาล งามถิ่น ม.2/5
33
0 0 0
37108
เด็กหญิงรัตนากร บ่อเพชร ม.2/5
34
0 0 0
37109
เด็กหญิงรินรดา อาจเอี่ยม ม.2/5
35
0 0 0
37111
เด็กหญิงรุ่งวิชญาดา ศรีเจริญ ม.2/5
36
0 0 0
37114
เด็กหญิงลลนา วิเชียรฉาย ม.2/5
37
0 0 0
37149
เด็กหญิงศุภิสรา ธีรเนตร ม.2/5
38
0 0 0
37179
เด็กหญิงอนุธิดา ทองกิตติ ม.2/5
39
0 0 0
37186
เด็กหญิงอรไพลิณ จงพีรเดชานนท์ ม.2/5
40
0 0 0