โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37307
เด็กชายชญานนท์ ศรีษะเดช ม.2/4
1
0 0 4
37321
เด็กชายฐิติพัฒน์ สืบสำราญ ม.2/4
2
2 0 1
37322
เด็กชายฐิติวัฒน์ อุ่นจิตร ม.2/4
3
8 2 7
37347
เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยสมบุณ ม.2/4
4
0 0 0
37365
เด็กชายธนวันต์ นามบัญหา ม.2/4
5
1 0 3
37403
เด็กชายปรเมศร์ ภาคสุวรรณ ม.2/4
6
0 0 1
37412
เด็กชายปิยะวัฒน์ สุปะติ ม.2/4
7
1 0 5
37418
เด็กชายพชร รจนา ม.2/4
8
0 0 2
37429
เด็กชายพีรณัฐ ไทยประถม ม.2/4
9
8 1 0
37437
เด็กชายภวินท์ วงษ์สุวรรณ ม.2/4
10
3 2 4
37447
เด็กชายยศพันธ์ สมบูรณ์ ม.2/4
11
2 0 1
37448
เด็กชายยุทธพิชัย การะพัฒน์ ม.2/4
12
1 0 0
37454
เด็กชายรัฐชานนท์ เนาวรัตน์ ม.2/4
13
0 1 2
37455
เด็กชายรัฐภูมิ ช่างยันต์ ม.2/4
14
0 0 5
37456
เด็กชายรัฐศาสตร์ บรรจงดัด ม.2/4
15
0 0 2
37463
เด็กชายวรณัน พิศมัย ม.2/4
16
0 0 3
37475
เด็กชายศรสรรณ์ ธนกุลมงคลนาม ม.2/4
17
0 0 5
37483
เด็กชายศุภชัย สู่สุข ม.2/4
18
2 0 0
37499
เด็กชายสุทธิโชค ตุลาทอง ม.2/4
19
0 0 1
37505
เด็กชายสุรยุทธ สุทธิเรือง ม.2/4
20
1 1 4
37521
เด็กชายอภิศักดิ์ แก่นสวาท ม.2/4
21
0 0 0
37525
เด็กชายอิฐศิลา แสงคำ ม.2/4
22
0 0 3
37613
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์ทอง ม.2/4
23
0 0 1
37623
เด็กหญิงเตชินี ภู่ด่านงัว ม.2/4
24
3 0 2
37635
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์หอม ม.2/4
25
0 0 0
37654
เด็กหญิงเนติภรณ์ ฉุนจุ้ย ม.2/4
26
0 0 1
37670
เด็กหญิงปัทมา ย่อทอง ม.2/4
27
0 0 0
37677
เด็กหญิงเปรมสิริ จาดนอก ม.2/4
28
1 1 8
37680
เด็กหญิงพรชนิตย์ จิตสมบูรณ์มิตร ม.2/4
29
0 0 1
37683
เด็กหญิงพรรณปพร เเทนทำนุ ม.2/4
30
0 0 7
37696
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประดิษฐสร ม.2/4
31
0 0 1
37728
เด็กหญิงรุ้งนภา ทาหนองบัว ม.2/4
32
0 0 4
37737
เด็กหญิงวรรณภา ติยะบุตร ม.2/4
33
0 0 4
37754
เด็กหญิงศตพร ประเมทะโก ม.2/4
34
1 0 1
37755
เด็กหญิงศตพร อภิบาลทรัพย์ทวี ม.2/4
35
0 0 8
37768
เด็กหญิงศุภิมล ทองล้น ม.2/4
36
0 0 0
37771
เด็กหญิงสกุลรัตน์ นาเสงี่ยม ม.2/4
37
0 0 0
37788
เด็กหญิงสุภัสสรา อารีสินพิทักษ์ ม.2/4
38
0 0 3
37795
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โจมรัมย์ ม.2/4
39
0 0 1