โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูวรุฒ
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36670
เด็กชายกิตติวินท์ บุญธาวิน ม.2/4
1
0 0 0
36674
เด็กชายก้องภพ รุ่งสิทธิธรรม ม.2/4
2
0 0 0
36675
เด็กชายคมกฤษณ์ ลอยฟ้า ม.2/4
3
0 0 1
36692
เด็กชายชนาวัฒน์ เกตุศิริ ม.2/4
4
0 0 0
36694
เด็กชายชยานนท์ แซ่เอี้ย ม.2/4
5
0 0 0
36698
เด็กชายชนะชัย สุขสุทธิ์ ม.2/4
6
0 0 0
36708
เด็กชายณฐกร เรืองศรี ม.2/4
7
0 0 0
36719
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาหนองแคน ม.2/4
8
0 0 0
36740
เด็กชายธนัทธรณ์ ดอกพุฒ ม.2/4
9
0 0 1
36744
เด็กชายธนากร ศรีทับทิม ม.2/4
10
0 0 0
36749
เด็กชายธนโชติ ชำนิพงษ์ ม.2/4
11
0 0 0
36750
เด็กชายธนโชติ วงศ์ธนเรืองเดช ม.2/4
12
0 0 0
36770
เด็กชายนันท์นภัส จันทรารัชชานนท์ ม.2/4
13
0 0 0
36787
เด็กชายปัญญพัฒน์ วัฒนาพานิชกร ม.2/4
14
0 0 0
36789
เด็กชายปิยะกร ตันสกุล ม.2/4
15
0 0 0
36800
เด็กชายพงศธร บุญโก่ง ม.2/4
16
0 0 0
36832
เด็กชายภาสกร ทรายขาว ม.2/4
17
0 1 0
36861
เด็กชายวิชยุตม์ นาคนิล ม.2/4
18
1 1 5
36869
เด็กชายศรายุธ เสียงล้ำเลิศ ม.2/4
19
0 0 2
36897
เด็กชายอชิตพล เมฆสุวรรณ ม.2/4
20
0 0 0
36904
เด็กชายอรรถพล ศรีสวัสดิ์ ม.2/4
21
0 0 0
36907
เด็กชายอัครพล แรมจะบก ม.2/4
22
0 0 0
36932
เด็กหญิงเกศณี ศรีแสง ม.2/4
23
0 0 0
36935
เด็กหญิงแก้วตา แสนสุข ม.2/4
24
0 0 0
36947
เด็กหญิงจิราทร เครือขวัญ ม.2/4
25
0 0 0
36958
เด็กหญิงชฎารัตน์ สุนทรแต ม.2/4
26
0 0 0
36968
เด็กหญิงชาลินี อำไพบูลย์ ม.2/4
27
0 0 0
37009
เด็กหญิงธิษตยา เจริญสุข ม.2/4
28
0 0 0
37015
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญถิน ม.2/4
29
0 0 0
37024
เด็กหญิงเนตรชนก โรจนทรัพย์กุล ม.2/4
30
0 0 0
37035
เด็กหญิงปวรา สุรเสน ม.2/4
31
0 0 0
37046
เด็กหญิงปิยธิดา บัวติ๊บ ม.2/4
32
0 0 0
37067
เด็กหญิงพัชรินทร์ เทพเสงี่ยม ม.2/4
33
0 0 0
37071
เด็กหญิงพิชามณชุ์ คูณมี ม.2/4
34
0 0 0
37131
เด็กหญิงวรินดา นุชคำแหง ม.2/4
35
0 0 0
37151
เด็กหญิงศุภิสรา หวังปุษยวิสุทธิ์ ม.2/4
36
0 0 0
37156
เด็กหญิงสิริยากร วิมาดา ม.2/4
37
0 0 0
37188
เด็กหญิงอสิรญา สุเมธี ม.2/4
38
0 0 0
37190
เด็กหญิงอัญชิสา ภักดี ม.2/4
39
0 0 0
37196
เด็กหญิงอินกมล ขาวฉลาด ม.2/4
40
0 0 0