โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37283
เด็กชายกอบชัย ดอนภิรมย์ ม.2/3
1
1 0 0
37286
เด็กชายกิตติภณ ชรินทร ม.2/3
2
0 1 0
37305
เด็กชายเฉลิมราชย์ ประตู ม.2/3
3
2 0 2
37344
เด็กชายตรัยต์คุณ ฉันทดารา ม.2/3
4
0 0 0
37348
เด็กชายทินกฤต อร่ามศรีประเสริฐ ม.2/3
5
6 6 0
37350
เด็กชายแทนบุญ จารุชัยมนตรี ม.2/3
6
0 0 0
37359
เด็กชายธนภัทร เนตรบรรเจิด ม.2/3
7
0 0 0
37366
เด็กชายธนัช จรูงจิตรอารี ม.2/3
8
2 0 0
37395
เด็กชายนิพพิชฌน์ โกศลรัตนกิจ ม.2/3
9
2 0 1
37421
เด็กชายพรหมพิริยะ จิตรศรีสมบัติ ม.2/3
10
0 0 0
37471
เด็กชายวิศรุฒณ์ ยันบัวบาน ม.2/3
11
0 0 0
37472
เด็กชายวิโรจน์ ใจกล้า ม.2/3
12
0 0 0
37496
เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุริยะจันทร์หอม ม.2/3
13
7 5 2
37514
เด็กชายอนันต์ธวัช ธนมงคลชัย ม.2/3
14
0 0 0
37528
เด็กชายเอกภพ อนุสิทธิ์วรกุล ม.2/3
15
0 0 2
37546
เด็กหญิงกันต์จิดาภา ช่วยชนะ ม.2/3
16
0 0 1
37549
เด็กหญิงกัลยา สาคร ม.2/3
17
0 0 0
37553
เด็กหญิงกิ่งกมล รุจิศาสตร์ ม.2/3
18
0 0 0
37559
เด็กหญิงขวัญจุฑา พึ่งพัฒน์ ม.2/3
19
0 0 0
37560
เด็กหญิงขวัญณิตา แป้นมณฑา ม.2/3
20
0 0 0
37562
เด็กหญิงเขมจิรา ยุนิลา ม.2/3
21
0 0 0
37564
เด็กหญิงคณิศร วรรณพรหม ม.2/3
22
0 0 0
37574
เด็กหญิงจิราภา เจริญศรี ม.2/3
23
0 0 0
37595
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสิงห์ ม.2/3
24
0 0 6
37609
เด็กหญิงณัฎฐา เครือณรงค์ ม.2/3
25
0 0 0
37634
เด็กหญิงธิดากรานต์ แสงคีม ม.2/3
26
0 0 0
37664
เด็กหญิงปรางค์รริน บุญเกิด ม.2/3
27
1 0 0
37700
เด็กหญิงพิยดา ภาวจันทึก ม.2/3
28
0 0 0
37702
เด็กหญิงเพียงรวี คำเพา ม.2/3
29
0 0 1
37712
เด็กหญิงภัทราพร ผู้มีสัตย์ ม.2/3
30
0 0 0
37714
เด็กหญิงภูริตา นาคคฤทธิวงศ์ ม.2/3
31
0 0 0
37719
เด็กหญิงรัชยากร พูลชูหิรัญ ม.2/3
32
0 0 0
37723
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรทอง ม.2/3
33
0 0 0
37757
เด็กหญิงศศิญา คงชื่น ม.2/3
34
0 0 0
37761
เด็กหญิงศศิวิมล หวัง ม.2/3
35
0 0 0
37807
เด็กหญิงอัญชิสา เจนวิทยาการกุล ม.2/3
36
0 0 0
37815
เด็กหญิงอิษฏา เรืองประชา ม.2/3
37
0 0 0