โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/3 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2019-6-1 ถึงวันที่ 2019-6-30
กลับหน้าหลัก  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  รวมเทอม2/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36710
เด็กชายณพชดล ขาวมะลิ ม.2/3
1
0 0 0
36731
เด็กชายธนดล ตะนากรณ์ ม.2/3
2
0 1 0
36738
เด็กชายธนวินท์ บาลี ม.2/3
3
0 0 0
36760
เด็กชายธีรศักดิ์ เจิ้ง ม.2/3
4
0 0 0
36773
เด็กชายเบญจพล ไปดง ม.2/3
5
1 0 0
36796
เด็กชายป้องสิบเอ็ด หนูแดง ม.2/3
6
0 0 0
36835
เด็กชายภูธเนศ ปักการะนัง ม.2/3
7
0 0 0
36850
เด็กชายรัฐภูมิ มะลิเพชรา ม.2/3
8
0 0 0
36889
เด็กชายสิทธิชัย วรรณสุทธิ์ ม.2/3
9
0 0 1
36892
เด็กชายสุรพัศ นพรุจวรากร ม.2/3
10
0 0 0
36915
เด็กชายอุชุกร จรัสวัฒน์ ม.2/3
11
0 0 0
36939
เด็กหญิงจันทร์จิรา เรืองรัมย์ ม.2/3
12
0 0 1
36940
เด็กหญิงจามจุรี วังมะนาว ม.2/3
13
2 0 0
36941
เด็กหญิงจารวี พันธะมา ม.2/3
14
0 1 0
36960
เด็กหญิงชนัฐกานต์ พรมโสภา ม.2/3
15
0 0 1
36964
เด็กหญิงชลทรัพย์ วขิรพันธุ์ ม.2/3
16
0 0 0
36983
เด็กหญิงณัฐกานต์ จั่นชาวนา ม.2/3
17
0 0 0
36987
เด็กหญิงณัฐณิชา เหมือนแก้ว ม.2/3
18
0 0 0
36994
เด็กหญิงทิพาธรณ์ มงคลรัตนสิริ ม.2/3
19
0 0 0
36996
เด็กหญิงธนภรณ์ พรประภากร ม.2/3
20
0 0 0
37001
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เทียนธรรมชาติ ม.2/3
21
0 0 0
37030
เด็กหญิงปพิชญา อรรคดี ม.2/3
22
0 0 0
37039
เด็กหญิงปัทมาพร ไทรชมภู ม.2/3
23
0 0 0
37055
เด็กหญิงพรทิพา ทาธาตุ ม.2/3
24
0 0 0
37060
เด็กหญิงพรพิมล สุดสายทอง ม.2/3
25
1 0 0
37077
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ ช่วยชนะ ม.2/3
26
0 0 0
37080
เด็กหญิงพุฒินนท์ ฐิติพงศ์ประภัทร ม.2/3
27
0 0 0
37090
เด็กหญิงภัทรินทร์ ตั้งประพฤติดี ม.2/3
28
0 0 0
37103
เด็กหญิงโยธนัท กาญจนวาหะ ม.2/3
29
0 0 2
37105
เด็กหญิงรวยทาริน โฉมมณี ม.2/3
30
0 0 0
37153
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ไพรรื่นรมย์ ม.2/3
31
0 0 0
37154
เด็กหญิงสาวิตรี - ม.2/3
32
0 0 0
37155
เด็กหญิงสิริพิมพา รักขประเสริฐ ม.2/3
33
5 0 1
37160
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่เติ๋น ม.2/3
34
0 1 1
37165
เด็กหญิงสุพิชญา ชัยศิลบุญ ม.2/3
35
0 0 0
37194
เด็กหญิงอารยา วณิชยกิจไพบูลย์ ม.2/3
36
0 0 0