โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37280
เด็กชายกฤษฎิ์ วรสุทธิพิศาล ม.2/2
1
0 0 1
37328
เด็กชายณัชชวกร ใสสะอาด ม.2/2
2
0 0 0
37355
เด็กชายธนดล ศรีสกุล ม.2/2
3
0 0 2
37368
เด็กชายธนัตวิชญิ์ บาริศรี ม.2/2
4
0 0 2
37380
เด็กชายธีรภัทร ริ้วทอง ม.2/2
5
4 1 2
37419
เด็กชายพชร สุจินโณ ม.2/2
6
0 0 0
37420
เด็กชายพรชัย โพธิสาจันทร์ ม.2/2
7
0 0 1
37470
เด็กชายวิกัญญ์ จิระสุนันทชัย ม.2/2
8
0 0 0
37484
เด็กชายศุภณัฏฐ์ เดชจีรัฐติกุล ม.2/2
9
0 0 1
37511
เด็กชายหิรัญ โชควินิจ ม.2/2
10
0 0 0
37513
เด็กชายอนันต์ธพล ธนมงคลชัย ม.2/2
11
0 0 0
37515
เด็กชายอนาวิน สายสุดใจ ม.2/2
12
0 0 0
37532
เด็กหญิงกนกวรรณ เห็มภูมิ ม.2/2
13
0 0 0
37534
เด็กหญิงกนิษฐา สุขสิงห์ทอง ม.2/2
14
0 0 0
37542
เด็กหญิงกวินธิดา เหลืองอ่อน ม.2/2
15
0 0 0
37581
เด็กหญิงชฎาทิพย์ วิริยะเกิดชัย ม.2/2
16
0 0 1
37597
เด็กหญิงโชติกานต์ เชียงเชาว์ไว ม.2/2
17
0 0 0
37607
เด็กหญิงณภัทร สาระรม ม.2/2
18
0 0 1
37631
เด็กหญิงธัญพิชชา แสนสุข ม.2/2
19
0 0 0
37633
เด็กหญิงธารดา สิริทรัพย์ตระการ ม.2/2
20
3 0 0
37642
เด็กหญิงนฤชล สืบวงษ์ ม.2/2
21
0 0 0
37661
เด็กหญิงปนัดดา ทรัพย์กล้า ม.2/2
22
0 0 0
37663
เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ้งไพร ม.2/2
23
1 0 5
37691
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ ทิกาปูน ม.2/2
24
1 0 0
37706
เด็กหญิงแพรวา เดชพงศ์ประทีป ม.2/2
25
0 0 3
37710
เด็กหญิงภัทรวดี จิตตตรง ม.2/2
26
1 0 1
37711
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มามีเกตุ ม.2/2
27
0 0 1
37729
เด็กหญิงลภัสรดา ธนมงคลชัย ม.2/2
28
0 0 0
37732
เด็กหญิงวทัญญา อัศวศรีวรกุล ม.2/2
29
0 0 0
37746
เด็กหญิงวศินี อุ่นเมือง ม.2/2
30
2 0 1
37747
เด็กหญิงวันวิสา สุนทรศารทูล ม.2/2
31
0 0 0
37764
เด็กหญิงศิรินันท์ วงศ์สิริสมบูรณ์ ม.2/2
32
0 0 0
37783
เด็กหญิงสุพิชญา สืบสาย ม.2/2
33
0 0 0
37810
เด็กหญิงอาทิตยา จิตรเจริญธรรม ม.2/2
34
0 0 0
37818
เด็กหญิงเอลดา จันทร์แก้ว ม.2/2
35
0 0 0