โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูหฤทัย
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36673
เด็กชายเกื้อ เอี่ยมพิมล ม.2/2
1
0 0 0
36709
เด็กชายณพกร แซ่ฉั่ว ม.2/2
2
0 0 0
36717
เด็กชายณัฐวิทย์ ตุ้มเงิน ม.2/2
3
0 0 0
36724
เด็กชายณิชนันทน์ มนต์ติกานนท์ ม.2/2
4
0 0 0
36736
เด็กชายธนวรรธน์ จันทรเวโรจน์ ม.2/2
5
0 0 0
36737
เด็กชายธนวัฒน์ แทนบุญ ม.2/2
6
0 0 0
36741
เด็กชายธนัทภัทร สังเนตร ม.2/2
7
0 0 0
36752
เด็กชายธรรมลักษณ์ ปัญญาวิมุติ ม.2/2
8
0 0 0
36771
เด็กชายนิธิศ มโนวัฒน์ ม.2/2
9
0 0 0
36793
เด็กชายปุญญาพัฒน์ พุ่มมณี ม.2/2
10
0 0 0
36794
เด็กชายปุณยวีร์ เจนประดิษฐ์วงศ์ ม.2/2
11
0 0 0
36825
เด็กชายพีรภาส เจียรสุนันท์ ม.2/2
12
0 0 0
36839
เด็กชายมนัญชัย จงเกริกเกียรต์ ม.2/2
13
0 0 0
36888
เด็กชายสายวัน - ม.2/2
14
0 0 0
36921
เด็กหญิงกวิสรา นามกันยา ม.2/2
15
0 0 0
36931
เด็กหญิงกุลสรารัตน์ กรุตสัมพันธ์ ม.2/2
16
0 0 0
36934
เด็กหญิงเก็จมณี ชูช่วย ม.2/2
17
0 0 0
36937
เด็กหญิงคชาภรณ์ ภู่เนียม ม.2/2
18
0 0 0
36954
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขขาว ม.2/2
19
0 0 0
36956
เด็กหญิงฉัตรลดา จำปาขันธ์ ม.2/2
20
0 0 0
36963
เด็กหญิงชมพูนุท พิณทอง ม.2/2
21
0 0 0
36965
เด็กหญิงชลธิชา คุณะเพิ่มศิริ ม.2/2
22
0 0 0
36984
เด็กหญิงณัฐฎาณี แก้วสิริไกรสกุล ม.2/2
23
0 0 0
36998
เด็กหญิงธนิสร จิรสิริสุนทร ม.2/2
24
0 0 0
37031
เด็กหญิงปภาวรินท์ ยงยุทธ์กุลสิริ ม.2/2
25
0 0 0
37032
เด็กหญิงปรัชญวรรณ ประภาทรงสิทธิ์ ม.2/2
26
0 0 0
37034
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แหล่งทอง ม.2/2
27
0 0 0
37049
เด็กหญิงปุณยนุช คะชานันท์ ม.2/2
28
0 0 0
37050
เด็กหญิงเปมิกา เปียกเพชร ม.2/2
29
0 0 0
37089
เด็กหญิงภัทราวดี สำนักวิชา ม.2/2
30
0 0 0
37099
เด็กหญิงมัณตรินี ทักษเดช ม.2/2
31
0 0 0
37132
เด็กหญิงวริศรา ถิ่นวงษ์ยอด ม.2/2
32
0 0 0
37139
เด็กหญิงวิมลสิริ แซ่ลี้ ม.2/2
33
0 0 0
37162
เด็กหญิงสุนิสา ทองเลิศลักษณ์ ม.2/2
34
0 0 0
37180
เด็กหญิงอภิชญา วีนิล ม.2/2
35
0 0 0
37201
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ทองคงอ่วม ม.2/2
36
0 0 0