โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/14 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37287
เด็กชายกิตติภูมิ เพชรสาธรรม ม.2/14
1
0 0 0
37294
เด็กชายจักรภพ ลิมปอังศุ ม.2/14
2
0 0 0
37324
เด็กชายณชพล กันธิมา ม.2/14
3
4 0 1
37326
เด็กชายณฐภัทร จันทรภาพ ม.2/14
4
0 0 0
37329
เด็กชายณัชพณ เมฆสุข ม.2/14
5
0 0 0
37332
เด็กชายณัฐชนน แซ่ตั้ง ม.2/14
6
0 0 0
37339
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์ ม.2/14
7
0 0 0
37356
เด็กชายธนพัฒน์ หกขุนทด ม.2/14
8
0 0 0
37363
เด็กชายธนวัฒน์ บุตรราช ม.2/14
9
0 0 0
37405
เด็กชายปวรุตม์ นามเมือง ม.2/14
10
0 0 0
37406
เด็กชายปวเรศ นามเมือง ม.2/14
11
0 1 0
37423
เด็กชายพลกฤต เข็มทอง ม.2/14
12
1 0 0
37424
เด็กชายพลกฤต แดงทิม ม.2/14
13
4 0 0
37446
เด็กชายโมไนย จรัลวรกุลวงศ์ ม.2/14
14
0 0 0
37473
เด็กชายวีรวัฒน์ แพงเหง้า ม.2/14
15
0 0 0
37490
เด็กชายสันตภพ เทียมเทียบรัตน์ ม.2/14
16
0 0 0
37493
เด็กชายสิรภัทร สุขสอาด ม.2/14
17
0 0 1
37531
เด็กหญิงกนกขวัญ พระพรม ม.2/14
18
0 0 0
37536
เด็กหญิงกรชวัล โตกุล ม.2/14
19
0 0 0
37538
เด็กหญิงกรนันท์ โตกุล ม.2/14
20
0 0 0
37544
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพชราภา ม.2/14
21
0 0 0
37556
เด็กหญิงกุลธิดา บุญยรัตน์ ม.2/14
22
0 0 0
37563
เด็กหญิงเขมิกา ทาตระกูล ม.2/14
23
0 0 0
37566
เด็กหญิงจรรยาพร ชอบระเบียบ ม.2/14
24
1 0 0
37570
เด็กหญิงจิรัศยา เลิศนพสกุล ม.2/14
25
0 0 0
37596
เด็กหญิงชุลีพร ขวัญอ้อม ม.2/14
26
0 0 0
37624
เด็กหญิงถมทอง เกียรติธนะกิจ ม.2/14
27
0 0 0
37629
เด็กหญิงธนาภา หาดคำ ม.2/14
28
0 0 0
37638
เด็กหญิงนนทิยา แก้วศรี ม.2/14
29
0 0 1
37639
เด็กหญิงนพรัตน์ เอี้ยววิเชียร ม.2/14
30
0 0 0
37724
เด็กหญิงรัตนาวดี กิตติญาณเมธี ม.2/14
31
1 0 0
37731
เด็กหญิงลักษิกา เรียนเวทย์ ม.2/14
32
0 0 0
37781
เด็กหญิงสุพิชญา ชายทวีป ม.2/14
33
0 0 0
37782
เด็กหญิงสุพิชญา เรียนขุนทด ม.2/14
34
0 0 0
37791
เด็กหญิงสุรีย์พร ปิ่นพุก ม.2/14
35
0 0 0
37803
เด็กหญิงอริสรา อ่อนแหยม ม.2/14
36
0 0 0
37805
เด็กหญิงอรไพลิน เจริญวรวัฒน์ ม.2/14
37
1 0 0
37811
เด็กหญิงอาธิตยาภรณ์ ตั้งกิจวุฒิกุล ม.2/14
38
3 0 0
37814
เด็กหญิงอิงครัตน์ พงศ์สิทธิพัทร ม.2/14
39
1 0 0