โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/13 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37296
เด็กชายจิรกิตติ วัชรกาฬ ม.2/13
1
0 0 1
37297
เด็กชายจิรพัฒน์ มาศิริ ม.2/13
2
0 0 0
37323
เด็กชายฐิติโชติ ไกรรัตน์ ม.2/13
3
0 0 0
37333
เด็กชายณัฐดนัย บุญสว่าง ม.2/13
4
4 0 0
37346
เด็กชายทวีสิน ภู่ศุข ม.2/13
5
0 0 0
37372
เด็กชายธนาดล จตุรนต์รัศมี ม.2/13
6
0 0 0
37374
เด็กชายธวัชชัย เสนาคินิต ม.2/13
7
0 0 0
37379
เด็กชายธีรภัทร นวเนติวงศ์ ม.2/13
8
0 0 0
37409
เด็กชายปารเมศ เตชะอาภรณ์ชัย ม.2/13
9
5 1 1
37428
เด็กชายพิเชฐไชย สาระบุญ ม.2/13
10
0 0 1
37438
เด็กชายภัทรนันท์ จงมานะกิจ ม.2/13
11
0 0 0
37458
เด็กชายราชพฤกษ์ ด่านอรุณรัตน์ ม.2/13
12
0 0 0
37459
เด็กชายรุ่งวิกรัย ลอยลาวรรณ ม.2/13
13
0 0 1
37495
เด็กชายสิริราช กอกแหล่ง ม.2/13
14
1 0 0
37545
เด็กหญิงกัณกวี อุ่นใจ ม.2/13
15
1 0 0
37550
เด็กหญิงกาญวรา พุ่มไสว ม.2/13
16
0 0 1
37551
เด็กหญิงกานจ์พิชชา จันหัวเรือ ม.2/13
17
0 0 2
37561
เด็กหญิงเขม ด้วงสงค์ ม.2/13
18
0 0 0
37578
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สายตา ม.2/13
19
0 0 1
37591
เด็กหญิงชวัลญา นาคะศิริกุล ม.2/13
20
2 0 0
37602
เด็กหญิงฐากร อยู่เจริญ ม.2/13
21
0 0 0
37604
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ วรรณธนกิจ ม.2/13
22
0 0 0
37605
เด็กหญิงฐิติภัค วงษ์ซื่อ ม.2/13
23
0 0 0
37632
เด็กหญิงธัญสุดา ป้องเศร้า ม.2/13
24
1 0 3
37650
เด็กหญิงนิศารัตน์ เครือวงษ์ ม.2/13
25
0 0 1
37668
เด็กหญิงปัณฑิตา ช่างศิริ ม.2/13
26
0 0 0
37669
เด็กหญิงปัทมพร สุภาพโยธิน ม.2/13
27
0 0 0
37682
เด็กหญิงพรรณนิภา งามเลิศ ม.2/13
28
0 0 0
37686
เด็กหญิงพรรษาวดี ชมภู ม.2/13
29
0 0 1
37694
เด็กหญิงพิชานันท์ อยู่เย็น ม.2/13
30
1 0 2
37701
เด็กหญิงพิรญาณ์ หนูสันทัด ม.2/13
31
0 0 0
37709
เด็กหญิงภวริศา เนตรจินดา ม.2/13
32
0 0 0
37717
เด็กหญิงรติมา เผือคำ ม.2/13
33
0 0 2
37718
เด็กหญิงรัชพร เวียงสันเทียะ ม.2/13
34
0 0 0
37733
เด็กหญิงวนัชพร ปรีกษา ม.2/13
35
0 0 1
37735
เด็กหญิงวรรณนิภา สุขเกษม ม.2/13
36
0 0 0
37751
เด็กหญิงวิภาวรรณ เงาศรี ม.2/13
37
0 0 0
37772
เด็กหญิงสาวิตรี วงษา ม.2/13
38
0 0 0
37785
เด็กหญิงสุภชาดา บำรุงพันธ์ ม.2/13
39
0 0 0
37802
เด็กหญิงอริสรา รุ่งแจ้งรัมย์ ม.2/13
40
0 0 1