โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/12 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37303
เด็กชายเจษฏาพร กลิ่นจันทร์ ม.2/12
1
4 0 1
37311
เด็กชายชัชวัตร อิสระบุตร ม.2/12
2
1 0 0
37314
เด็กชายชัยยะสิทธิ์ ใคร่ครวญ ม.2/12
3
0 0 0
37316
เด็กชายชัยวัฒน์ วรไธสง ม.2/12
4
0 0 0
37389
เด็กชายนันทิพัฒน์ กิตติสมนาคุณ ม.2/12
5
1 0 0
37390
เด็กชายนาธา เปนาละวัด ม.2/12
6
0 0 0
37407
เด็กชายปัณณทัต จรูญเรือง ม.2/12
7
0 0 2
37469
เด็กชายวาทิน วงศ์สวัสดิ์ ม.2/12
8
5 0 2
37477
เด็กชายศักดิพงศ์ ทองเรือง ม.2/12
9
0 0 0
37488
เด็กชายสหรัฐ หงษ์ลอย ม.2/12
10
0 0 0
37492
เด็กชายสิรชัย แซ่ลี้ ม.2/12
11
0 0 4
37503
เด็กชายสุรชัย แซ่ลี้ ม.2/12
12
0 0 2
37507
เด็กชายสุวรรณภูมิ สุอารีเลิศชัย ม.2/12
13
1 0 0
37509
เด็กชายหาญชัย เต่าทอง ม.2/12
14
1 0 0
37519
เด็กชายอภิวัฒน์ ตรีวิสูตร ม.2/12
15
0 0 1
37539
เด็กหญิงกฤตชญา ศรีสถาพร ม.2/12
16
0 0 3
37558
เด็กหญิงขวัญข้าว ลิขิตวัฒนโสกณ ม.2/12
17
0 0 0
37567
เด็กหญิงจารุพร คำวังศรี ม.2/12
18
0 0 0
37569
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ เฉิดฉันทวณิช ม.2/12
19
0 0 0
37585
เด็กหญิงชนะกาญจน์ วงศ์ชัย ม.2/12
20
0 0 0
37611
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา บุญทูล ม.2/12
21
0 0 0
37612
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พรมจินดา ม.2/12
22
0 0 0
37621
เด็กหญิงดารุณี แก้วแสงสุข ม.2/12
23
0 0 2
37647
เด็กหญิงนัชชา พุ่มพันธ์ ม.2/12
24
0 0 0
37656
เด็กหญิงบัณฑิตา มาทองแดง ม.2/12
25
0 0 0
37666
เด็กหญิงปรีชญา ปิ่นวิถี ม.2/12
26
0 0 0
37672
เด็กหญิงปาริฉัตร โรจน์บุญถึง ม.2/12
27
0 0 0
37684
เด็กหญิงพรรณภัทร ปิ่นทอง ม.2/12
28
1 0 2
37687
เด็กหญิงพรสิริ เกตวานุสรณ์ ม.2/12
29
0 0 1
37689
เด็กหญิงพัชรพรรณ กลิ่นขาว ม.2/12
30
0 0 0
37695
เด็กหญิงพิมญาดา เทพนวน ม.2/12
31
0 0 0
37740
เด็กหญิงวรวลัญช์ วรานิธิชาโรจน์ ม.2/12
32
0 0 0
37763
เด็กหญิงศิริจรรยา รัตนชัย ม.2/12
33
0 0 1
37769
เด็กหญิงศุภเมทินี พุ่มเพชร ม.2/12
34
0 0 0
37773
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ตั้งวัฒนดิลกกุล ม.2/12
35
0 0 1
37780
เด็กหญิงสุพิชญา คำสัตย์ ม.2/12
36
0 0 1
37786
เด็กหญิงสุภัสสร เสือนาค ม.2/12
37
0 0 0
37801
เด็กหญิงอรวรินทร์ ศรีประกอบ ม.2/12
38
0 0 0
37806
เด็กหญิงอรไพลิน โล่ห์เมฆินทร์ ม.2/12
39
0 0 0
37808
เด็กหญิงอัญญาณี เหมือนทิม ม.2/12
40
0 0 0