โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/11 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37277
เด็กชายกฤษฎา นิ่มเซียน ม.2/11
1
0 0 0
37289
เด็กชายกิตติศักดิ์ ศิลปักษา ม.2/11
2
0 0 3
37295
เด็กชายจักรินทร์ เเก้วคำสอน ม.2/11
3
0 0 0
37308
เด็กชายชนสิณฐ์ ศรีษะเเก้ว ม.2/11
4
0 0 1
37312
เด็กชายชัชวาลย์ ตรองรักการ ม.2/11
5
2 1 0
37313
เด็กชายชัยมงคล ตาเเก้ว ม.2/11
6
1 0 2
37318
เด็กชายชินพัฒน์ ลลิตอนันต์ ม.2/11
7
0 0 0
37327
เด็กชายณภัทร อังคุละนาวิน ม.2/11
8
0 0 1
37335
เด็กชายณัฐภพ สุขเพ็ง ม.2/11
9
0 0 2
37338
เด็กชายณัฐวรรธน์ เเข็งขัน ม.2/11
10
1 2 2
37341
เด็กชายณัฐิวุฒิ วิไลพันธุ์รัตนา ม.2/11
11
0 0 0
37349
เด็กชายเทะซึ คาเซะ ม.2/11
12
2 2 1
37351
เด็กชายธนกร วังระหา ม.2/11
13
0 0 0
37369
เด็กชายธนากร ชูชี ม.2/11
14
0 0 0
37385
เด็กชายนภัสกร สมพงษ์ ม.2/11
15
6 0 7
37436
เด็กชายเพชรไพลิน ยะหัตตะ ม.2/11
16
0 0 6
37449
เด็กชายยุทธภูมิ สมเจตนา ม.2/11
17
0 0 0
37474
เด็กชายวุฒิชัย เงาศรี ม.2/11
18
2 0 0
37494
เด็กชายสิราวิชญ์ นาคพานิช ม.2/11
19
0 0 0
37504
เด็กชายสุรชัย สุนาพรม ม.2/11
20
1 0 3
37518
เด็กชายอนุสรณ์ มณีจร ม.2/11
21
0 0 0
37526
เด็กชายอิทธิพัทธ์ เลิศมหาฤทธิ์ ม.2/11
22
2 0 1
37537
เด็กหญิงกรตะวัน ชมภูผิว ม.2/11
23
0 0 0
37580
เด็กหญิงชญาน์นันท์ คามกะสบ ม.2/11
24
0 0 0
37598
เด็กหญิงช่อผกา เสถียรมาศ ม.2/11
25
0 0 0
37600
เด็กหญิงญาณัฐา บุญทองโท ม.2/11
26
0 0 0
37603
เด็กหญิงฐิตาพร จุลศรี ม.2/11
27
0 0 3
37608
เด็กหญิงณัชชา บุญญกามะ ม.2/11
28
0 0 0
37620
เด็กหญิงดารารัตน์ ช่างโคตรพะเนา ม.2/11
29
0 0 0
37643
เด็กหญิงนฤมล เกิดกาญจน์ ม.2/11
30
0 0 0
37678
เด็กหญิงพรจิรา ชัยญานะ ม.2/11
31
1 0 0
37697
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ หวังสุข ม.2/11
32
0 0 0
37703
เด็กหญิงเเพรธิวา เต่าสระคู ม.2/11
33
0 0 0
37716
เด็กหญิงยุวารินทร์ พุทธรัตน์ ม.2/11
34
0 0 0
37726
เด็กหญิงรุจิรา สุรางเเสงมีบุญ ม.2/11
35
0 0 0
37727
เด็กหญิงรุ่งธิวา พาละจ่า ม.2/11
36
0 0 0
37775
เด็กหญิงสุชัญญา บุญสิงห์ ม.2/11
37
0 0 0
37784
เด็กหญิงสุพิศชญา พลอำไพ ม.2/11
38
0 0 0
37790
เด็กหญิงสุภาวิตา พรวนลาภ ม.2/11
39
0 0 0
37799
เด็กหญิงอภิญญา ป้อมทอง ม.2/11
40
1 0 0