โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/11 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูกัญญารัตน์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36667
เด็กชายกิตติกร วัฒนสกุลยิ้ม ม.2/11
1
0 0 0
36668
เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีโสตถิยาภาภร ม.2/11
2
0 0 0
36672
เด็กชายกิตติโชติ มณีจักร ม.2/11
3
1 0 0
36677
เด็กชายจักรภัทร เกตุสุวรรณ ม.2/11
4
0 0 1
36678
เด็กชายจันทสร สุขสืบนุช ม.2/11
5
0 0 0
36691
เด็กชายชนาธิป เดชะ ม.2/11
6
0 0 0
36701
เด็กชายชานนท์ วิเศษดอนหวาย ม.2/11
7
0 0 1
36742
เด็กชายธนากร กระจ่างจิต ม.2/11
8
0 0 0
36748
เด็กชายธนาดุล หนูสันเทียะ ม.2/11
9
0 0 0
36764
เด็กชายนรภัทร เกิดอยู่ ม.2/11
10
0 0 0
36780
เด็กชายประรัตถวิกรณ์ ธรรมเจริญ ม.2/11
11
0 0 4
36784
เด็กชายปรเมศวร์ แก้วฤทัย ม.2/11
12
0 0 0
36797
เด็กชายพงศกร แซ่ตั้ง ม.2/11
13
0 0 0
36806
เด็กชายพรภวิษย์ พรรณะ ม.2/11
14
0 0 0
36810
เด็กชายพริษฐ์ จำปาสี ม.2/11
15
0 0 0
36828
เด็กชายภรัณยู ชีวะถาวร ม.2/11
16
0 0 0
36864
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีอุทยาน ม.2/11
17
0 0 0
36877
เด็กชายศุภกร เกษม ม.2/11
18
0 0 0
36908
เด็กชายอัมรินทร์ โคตุพันธ์ ม.2/11
19
0 0 0
36951
เด็กหญิงจิราภา สายสาลี ม.2/11
20
0 0 1
36953
เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วถาวร ม.2/11
21
0 0 0
36973
เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์ศรี ม.2/11
22
0 0 0
36980
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชื่นบุญ ม.2/11
23
0 0 0
36985
เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญวิริยะวัฒน์ ม.2/11
24
0 0 0
36992
เด็กหญิงตรีดาว ฤทธิรงค์ ม.2/11
25
0 0 0
36993
เด็กหญิงทิพวัลย์ ปานเพชร ม.2/11
26
1 0 0
37002
เด็กหญิงธัญจิรา แก้วกำแหง ม.2/11
27
0 0 0
37004
เด็กหญิงธัญธร เดชบุญช่วย ม.2/11
28
0 0 1
37008
เด็กหญิงธาดา แสงจันทร์ ม.2/11
29
0 0 0
37017
เด็กหญิงนิยาพร เพลินพร้อม ม.2/11
30
0 0 0
37036
เด็กหญิงปวีณ์นุช แกมทอง ม.2/11
31
0 0 0
37040
เด็กหญิงปาจรีย์ เพชรศิริ ม.2/11
32
0 0 0
37044
เด็กหญิงปาราวี บรมินอาชากูล ม.2/11
33
0 0 0
37075
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุดรเขต ม.2/11
34
0 0 0
37125
เด็กหญิงวรรณวิษา คิดการ ม.2/11
35
0 0 0
37145
เด็กหญิงศิชญาภา วงพิมศรี ม.2/11
36
0 0 0
37169
เด็กหญิงสุรดา พฤกษาชีวะ ม.2/11
37
0 0 0
37174
เด็กหญิงแสงตะวัน แซ่จิว ม.2/11
38
0 0 0
37175
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ชาวเพ็ชรดี ม.2/11
39
0 0 0
37192
เด็กหญิงอันดา หมื่นอาจ ม.2/11
40
0 0 0