โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/10 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 39 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37284
เด็กชายกันตินันท์ เกตุมงคลสิทธิ์ ม.2/10
1
5 1 2
37291
เด็กชายคุณากร ชาติแพงตา ม.2/10
2
0 0 1
37319
เด็กชายเชษฐไชย สารเพ็ชร ม.2/10
3
0 0 0
37336
เด็กชายณัฐภัทร เดากลาง ม.2/10
4
0 0 0
37340
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมขันธ์ ม.2/10
5
0 0 1
37381
เด็กชายธีระเทพ รอดสมบูรณ์ ม.2/10
6
0 0 0
37396
เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญปก ม.2/10
7
3 1 1
37400
เด็กชายประดิพัทธ์ ฤทธิ์เดช ม.2/10
8
0 0 0
37410
เด็กชายปิติพงศ์ พรมนาทม ม.2/10
9
0 0 1
37441
เด็กชายภาณุพงศ์ นิมิตวรกุล ม.2/10
10
1 0 0
37465
เด็กชายวสันต์ นายนนท์ ม.2/10
11
3 0 0
37466
เด็กชายวัชรชัย ชาวสวน ม.2/10
12
0 0 1
37467
เด็กชายวัชรวิน โชคดี ม.2/10
13
0 0 0
37489
เด็กชายสหัสเนตร เพ็ชรกระ ม.2/10
14
1 0 1
37491
เด็กชายสิทธิพงษ์ บัวขำ ม.2/10
15
0 0 1
37520
เด็กชายอภิวิชญ์ ปักปิ่น ม.2/10
16
0 0 0
37530
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ห้วยทราย ม.2/10
17
3 0 0
37552
เด็กชายกิตติภัค ธนกฤตพร ม.2/10
18
0 0 0
37557
เด็กหญิงกุลนัช ปานอยู่ ม.2/10
19
0 0 1
37565
เด็กหญิงคีตภัทร หมั่นหินลาด ม.2/10
20
0 0 0
37586
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสำราญ ม.2/10
21
0 0 3
37625
เด็กหญิงทองภัทร รัตชะรินทร์ ม.2/10
22
0 0 0
37626
เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ เกษตรศรี ม.2/10
23
0 0 0
37636
เด็กหญิงธิตินันทน์ โพธาราม ม.2/10
24
0 0 1
37659
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ไกรศรี ม.2/10
25
0 0 0
37673
เด็กหญิงปาลิตา แซ่ตั้ง ม.2/10
26
0 0 1
37679
เด็กหญิงพรชนก พันธ์พิจิตร ม.2/10
27
0 0 0
37690
เด็กหญิงพัชรี รื่นเริง ม.2/10
28
0 0 0
37692
เด็กหญิงพัทธนันท์ กองโส ม.2/10
29
0 0 2
37699
เด็กหญิงพิมอร แก่นจำปา ม.2/10
30
0 0 0
37707
เด็กหญิงณัฐณิชา คลังนุช ม.2/10
31
0 0 2
37713
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทองเกลี้ยง ม.2/10
32
0 0 0
37722
เด็กหญิงรัตนภรณ์ ยุทธพันธ์ ม.2/10
33
0 0 0
37744
เด็กหญิงวรินทร จันทา ม.2/10
34
0 0 1
37752
เด็กหญิงวิมลณัฐ สว่างรัถยา ม.2/10
35
1 0 3
37759
เด็กหญิงศศินิภา เกียรติศรศรี ม.2/10
36
1 0 0
37766
เด็กหญิงศิริภัสสร ชมพูนิมิตร ม.2/10
37
0 0 0
37820
เด็กหญิงไอรดา กรองการุณย์ ม.2/10
38
0 0 0
37841
เด็กชายปุณณสิน แสงทอง ม.2/10
39
0 0 0