โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/10 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูชุติมา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36662
เด็กชายกรวีร์ ศรีคงเพชร ม.2/10
1
0 0 0
36669
เด็กชายกิตติภูมิ ครุฑเมือง ม.2/10
2
0 0 0
36682
เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญจิระรุจน์ ม.2/10
3
0 0 0
36684
เด็กชายจิรัฏฐ์ กนกพีระวุฒิ ม.2/10
4
0 0 0
36685
เด็กชายจิรายุ ไทยประถม ม.2/10
5
0 0 0
36704
เด็กชายญาณภัส พลเยี่ยม ม.2/10
6
0 0 0
36705
เด็กชายฐิติศักดิ์ พรมมา ม.2/10
7
0 0 0
36711
เด็กชายณัฐกรณ์ ธรรมราช ม.2/10
8
0 0 0
36721
เด็กชายณัฐสิทธิ์ เจียมเจริญ ม.2/10
9
0 0 0
36725
เด็กชายถิรคุณ ถิรายันติกุล ม.2/10
10
0 0 0
36790
เด็กชายปิยะวงศ์ ตันสกุล ม.2/10
11
0 0 0
36798
เด็กชายพงศกร หมวดสันเทียะ ม.2/10
12
0 0 0
36799
เด็กชายพงศธร ไทยบริรักษ์ ม.2/10
13
0 0 0
36819
เด็กชายพีรพงศ์ พลานุสนธิ์ ม.2/10
14
0 0 0
36856
เด็กชายวรัญญู อัปมัญญา ม.2/10
15
0 0 0
36859
เด็กชายวัชรนนท์ สุขเอี่ยมเจริญ ม.2/10
16
0 0 0
36878
เด็กชายศุภกร วาทะสิทธิ์ ม.2/10
17
0 0 0
36881
เด็กชายศุภฤกษ์ ยิ้มอุดม ม.2/10
18
0 0 0
36902
เด็กชายอนุวัธ สุภัทรศฤงคาร ม.2/10
19
0 0 0
36925
เด็กหญิงกาญจนา ห้วยทราย ม.2/10
21
0 0 0
36945
เด็กหญิงจิรภรณ์ พงศ์ปฏิสนธิ ม.2/10
22
0 0 0
36948
เด็กหญิงจิราพร ระยับศรี ม.2/10
23
0 0 0
36966
เด็กหญิงชัชลดา วงศ์ทองดี ม.2/10
24
0 0 0
36967
เด็กหญิงชานิตา ธรรมวิศาลศิลป์ ม.2/10
25
0 0 0
36969
เด็กหญิงชาลิสา ไทรสาหร่าย ม.2/10
26
0 0 0
36982
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ปุณประวัติ ม.2/10
27
0 0 0
36989
เด็กหญิงณัฐวดี ฮวดสุวรรณ์ ม.2/10
28
0 0 0
37016
เด็กหญิงนิติยา บับพาวรรดี ม.2/10
29
0 0 0
37025
เด็กหญิงเนตรชนก สมวงค์ ม.2/10
30
0 0 0
37027
เด็กหญิงบุตรดาว แจ้งสันเทียะ ม.2/10
31
0 0 0
37045
เด็กหญิงปาลิกา ยืนยง ม.2/10
32
0 0 0
37078
เด็กหญิงพิไลพร แย้มประเสริฐ ม.2/10
33
0 0 0
37086
เด็กหญิงภัทรตมน ศรีจำปา ม.2/10
34
0 0 0
37110
เด็กหญิงรีณาร์ ประจงพันธุ์ ม.2/10
35
0 0 0
37112
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุโคมุด ม.2/10
36
0 0 0
37118
เด็กหญิงวทันยา เดชเชียร ม.2/10
37
0 0 0
37127
เด็กหญิงวรัญญา มะติยะภักดิ์ ม.2/10
38
0 0 0
37141
เด็กหญิงวิริยา แสงวงศ์ ม.2/10
39
0 0 0