โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 35 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37282
เด็กชายกวิน คงสิริพรชัย ม.2/1
1
0 0 0
37290
เด็กชายคชาทัช รวีโชคเดโช ม.2/1
2
0 0 0
37330
เด็กชายณัฏชนินท์ ปรางศร ม.2/1
3
0 0 1
37345
เด็กชายทรงพล อ่อนนอก ม.2/1
4
0 0 0
37358
เด็กชายธนภัทร กอเจริญวิทย์ ม.2/1
5
0 0 2
37376
เด็กชายธันวา สีสุข ม.2/1
6
1 0 0
37377
เด็กชายธีรดนัย บุญเครือพันธ์ ม.2/1
7
0 0 1
37398
เด็กชายปฏิพน บัญชากิติคุณ ม.2/1
8
0 0 2
37399
เด็กชายปณิธาน อารีย์วัฒนพงษ์ ม.2/1
9
0 0 0
37414
เด็กชายพงศกร เหมลา ม.2/1
10
0 0 0
37417
เด็กชายพชร ขำหิรัญ ม.2/1
11
0 0 5
37422
เด็กชายพฤทธิพร ปูชิตากร ม.2/1
12
0 0 1
37435
เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิ์ขาว ม.2/1
13
1 1 3
37439
เด็กชายภาณพ เศวตธนากุล ม.2/1
14
0 0 0
37464
เด็กชายวรรณกิจ ลุประสงค์จิตร์ ม.2/1
15
4 1 0
37468
เด็กชายวันรุ่ง เอกชนะกุล ม.2/1
16
0 0 4
37476
เด็กชายศรัณยู มูลตรีปฐม ม.2/1
17
0 0 1
37478
เด็กชายศักย์ศรณ์ บุบผาโภชน์ ม.2/1
18
0 0 2
37497
เด็กชายสุขุม พาณิชยมงคลชัย ม.2/1
19
0 0 1
37541
เด็กหญิงกฤติยา เอมใจ ม.2/1
20
0 0 0
37555
เด็กหญิงกุลธิดา ไชยรินทร์ ม.2/1
21
0 0 0
37568
เด็กหญิงจินฑ์จุฑา สมีราย ม.2/1
22
0 0 0
37573
เด็กหญิงจิราภัค บุญโกศล ม.2/1
23
0 0 1
37622
เด็กหญิงตรีทิพย์ ศรีภา ม.2/1
24
3 1 3
37637
เด็กหญิงธิติพร โกกลางดอน ม.2/1
25
0 0 6
37645
เด็กหญิงนฤมลภรณ์ ชุมสงฆ์ ม.2/1
26
0 0 0
37655
เด็กหญิงเนรัญชา กลิ่นพุดตาล ม.2/1
27
0 0 0
37657
เด็กหญิงบูรตา เพชรปัญญา ม.2/1
28
1 0 2
37738
เด็กหญิงวรรณวริน ภู่เต็ง ม.2/1
29
1 0 1
37742
เด็กหญิงวรัญญา มามูล ม.2/1
30
0 0 0
37743
เด็กหญิงวรัญญา อติกนิษฐ ม.2/1
31
0 0 1
37770
เด็กหญิงศุลีพร ช่างเกวียน ม.2/1
32
0 0 1
37779
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตามจิตเจริญ ม.2/1
33
0 0 0
37804
เด็กหญิงอริสา กิตติพลังชัย ม.2/1
34
1 0 4
37816
เด็กหญิงอิสรีย์ เนตรอริยสกุล ม.2/1
35
4 0 0