โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.2/1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 38 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสุณัฏฐา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
36733
เด็กชายธนบดี ชัยเสนาะ ม.2/1
1
0 0 0
36739
เด็กชายธนัญชัย พร้อมจิตร ม.2/1
2
0 0 1
36743
เด็กชายธนากร จิตรซื่อ ม.2/1
3
0 0 0
36753
เด็กชายธรรมสรณ์ สุวรรณวรภักดิ์ ม.2/1
4
0 0 0
36756
เด็กชายธีรพล กิตติศรีบูรณ์กุล ม.2/1
5
0 0 0
36775
เด็กชายปณิธาน ประดาสุข ม.2/1
6
0 0 0
36786
เด็กชายปวิรนันท์ จันทร์เรือง ม.2/1
7
0 0 1
36805
เด็กชายพชรพล หะหมาน ม.2/1
8
0 0 3
36814
เด็กชายพิตตินนท์ วัฒนพันธ์ ม.2/1
9
1 0 2
36815
เด็กชายพิทยา ต้องกิจเจริญชัย ม.2/1
10
0 0 0
36827
เด็กชายภควัต เพ็งพิทักษ์ ม.2/1
11
3 0 1
36836
เด็กชายภูมพงษ์ษา วิวัชร์ประยูร ม.2/1
12
0 0 0
36837
เด็กชายภูรีรัช สถิธางกูร ม.2/1
13
0 0 3
36844
เด็กชายรวินันทร์ ชัยประดิษฐ์พร ม.2/1
14
0 0 0
36853
เด็กชายวรกมล ฉิมม่วง ม.2/1
15
1 1 4
36870
เด็กชายศราวุธ จันทิมา ม.2/1
16
0 0 2
36871
เด็กชายศรุต จันทร์สุวรรณ ม.2/1
17
0 0 0
36873
เด็กชายศิริวัช แจ่มดี ม.2/1
18
1 0 1
36880
เด็กชายศุภพิพัฒน์ โสวัณณะ ม.2/1
19
3 0 2
36887
เด็กชายสหรัตน์ ทิมไทย ม.2/1
20
0 0 0
36890
เด็กชายสิรภพ เอี่ยมจารุภิญโญ ม.2/1
21
0 0 0
36910
เด็กชายอานนท์ ทับมาโนช ม.2/1
22
0 0 0
36918
เด็กหญิงกชพร ศีลพันธ์ ม.2/1
23
0 0 0
36949
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วบัวดี ม.2/1
24
0 0 1
36978
เด็กหญิงฐิติลักข์ นิมมานโสภณ ม.2/1
25
5 0 0
36995
เด็กหญิงธนพร ภู่ทอง ม.2/1
26
0 0 1
37010
เด็กหญิงนนทพร อัครไกรวรพันธุ์ ม.2/1
27
0 0 3
37019
เด็กหญิงนิรดา ธรรมสุภโชค ม.2/1
28
0 0 0
37028
เด็กหญิงเบญจวรรณ แซ่โก ม.2/1
29
0 0 0
37029
เด็กหญิงปทิตตา รัฐวราภาณุ ม.2/1
30
0 0 2
37053
เด็กหญิงพร สวัสดี ม.2/1
31
0 0 1
37079
เด็กหญิงพีรดา เลิศดำรงเกียรติ ม.2/1
32
0 0 1
37085
เด็กหญิงภัณฑิรา ขาวแก้ว ม.2/1
33
0 0 0
37123
เด็กหญิงวรนุช วรชินา ม.2/1
34
0 0 2
37140
เด็กหญิงวิรดา กลหลัด ม.2/1
35
0 0 0
37161
เด็กหญิงสุธิหญิง ศิริธนโยธิน ม.2/1
36
0 0 1
37172
เด็กหญิงสุวัพิชชา เคารพไทย ม.2/1
37
0 0 1
37193
เด็กหญิงอารยา พงศ์ทรง ม.2/1
38
0 0 2