โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 41 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37651
เด็กหญิงนุชนาถ คล้ายสำเร็จ ม.1/9
1
0 0 31
37886
เด็กชายกรกฎ โตแย้ม ม.1/9
2
0 0 1
37916
เด็กชายจักรินทร์ ราตรีนู ม.1/9
3
0 0 0
37934
เด็กชายฐิติพงศ์ เอี่ยมใส ม.1/9
4
0 0 0
37948
เด็กชายณัฐปคัลภ์ กระจายแก้ว ม.1/9
5
1 0 4
37965
เด็กชายทักษ์ปพน เกียรติศิริวิทย์ ม.1/9
6
0 0 0
37966
เด็กชายทินภัทร มงคลเจริญ ม.1/9
7
0 0 0
37969
เด็กชายแทนคุณ ทองประเสริฐ ม.1/9
8
1 0 3
37973
เด็กชายธนกฤต ธาตุทอง ม.1/9
9
10 0 3
37987
เด็กชายธนวินท์ สุโขพันธ์ ม.1/9
10
0 0 0
38040
เด็กชายพงศกร ระวังถ้อย ม.1/9
11
0 0 3
38045
เด็กชายพบพริศฐ์ พุ่มมณี ม.1/9
12
0 0 0
38057
เด็กชายพีรพัฒน์ มณีแมน ม.1/9
13
0 0 0
38076
เด็กชายภานุพงศ์ ยาทอน ม.1/9
14
0 0 0
38078
เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษ์ศิริศักดิ์ ม.1/9
15
3 0 0
38107
เด็กชายวัชรศักดิ์ ประทุมชาติ ม.1/9
16
1 0 1
38134
เด็กชายสพลดนัย จีบกระโทก ม.1/9
17
0 0 0
38140
เด็กชายสิทธิชัย แสวงทรัพย์ ม.1/9
18
0 0 0
38180
เด็กหญิงกัญญาพัชร ตรีเมฆ ม.1/9
19
2 0 3
38200
เด็กหญิงเกศรินทร์ สร้อยเสนา ม.1/9
20
2 0 0
38201
เด็กหญิงเกสรา นิ่มเซียน ม.1/9
21
1 0 0
38204
เด็กหญิงจันทร์จิรา อินตาพวง ม.1/9
22
0 0 2
38216
เด็กหญิงชยุดา บุตรศรีเมือง ม.1/9
23
0 0 1
38237
เด็กหญิงณภัทร รัตนพิทักษ์ ม.1/9
24
3 0 0
38241
เด็กหญิงณัฏฐา มากเขียน ม.1/9
25
0 0 1
38263
เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์ศาสตร์ ม.1/9
26
0 0 0
38310
เด็กหญิงปรียาภัทร เจริญสุข ม.1/9
27
0 0 0
38312
เด็กหญิงปลายฟ้า อายี ม.1/9
28
0 0 0
38325
เด็กหญิงพรนัชชา หิรัญเมธากิจ ม.1/9
29
0 0 0
38328
เด็กหญิงพริมรตา ปู่นุส ม.1/9
30
0 0 0
38330
เด็กหญิงพัชรวดี นวลอะลอง ม.1/9
31
0 0 0
38343
เด็กหญิงฟ้าใส รักษาภักดี ม.1/9
32
0 0 3
38359
เด็กหญิงเมธาพร กองแก้ว ม.1/9
33
0 0 1
38374
เด็กหญิงวณิชชา นิลคล้าม ม.1/9
34
0 0 0
38400
เด็กหญิงศศิณัท ฉัตรวิกรม ม.1/9
35
1 0 0
38422
เด็กหญิงสุชานาฎ เรืองรื่น ม.1/9
36
2 0 0
38428
เด็กหญิงสุธิตา จันทร์ทอง ม.1/9
37
0 0 1
38443
เด็กหญิงอภัสรา บุญดี ม.1/9
38
0 0 0
38464
เด็กหญิงอินทิรา นนทะโคตร ม.1/9
39
0 0 1
38465
เด็กหญิงอุบลวรรณ น้ำจันทร์ ม.1/9
40
0 0 2
38469
เด็กหญิงไอรดา บุญยรัตพันธุ์ ม.1/9
41
0 0 0