โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/9 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูอัญชนก
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37275
เด็กชายกนกพล ตัญญะผล ม.1/9
1
0 0 0
37304
เด็กชายเฉลิมชัย ประกอบกิจ ม.1/9
2
0 0 0
37309
เด็กชายชโยดม คงคาสี ม.1/9
3
0 0 0
37362
เด็กชายธนวัฒน์ นพวัฒน์ ม.1/9
4
0 0 0
37371
เด็กชายธนาการ พรมวิลัย ม.1/9
5
0 0 0
37378
เด็กชายธีรภัทร แก่นนาคำ ม.1/9
6
0 0 0
37404
เด็กชายปวริศร์ พาขุนทด ม.1/9
7
0 0 0
37411
เด็กชายปิติภัทร ชูมี ม.1/9
8
0 0 0
37415
เด็กชายพงศ์ณภัทร ธนชัยสินวงศ์ ม.1/9
9
0 0 0
37425
เด็กชายพลาธิป แซ่โค้ว ม.1/9
10
0 0 0
37426
เด็กชายพัชชพล ธรรมวัฒน์ ม.1/9
11
0 0 0
37427
เด็กชายพัสกร ลัดลงเมือง ม.1/9
12
0 0 0
37444
เด็กชายภูชิต สาลีผล ม.1/9
13
0 0 0
37452
เด็กชายรัชชานนท์ โคยะบุตร ม.1/9
14
0 0 0
37461
เด็กชายวงศ์ชัยวัชร์ พรอยกันหา ม.1/9
15
0 0 0
37487
เด็กชายสรวิศ งามพันธ์เวชชะกุล ม.1/9
16
0 0 0
37498
เด็กชายสุจิตต์ สุวราเกียรติสกุล ม.1/9
17
0 0 0
37500
เด็กชายสุธี จันทร์ทอง ม.1/9
18
0 0 0
37506
เด็กชายสุวรรณภูมิ แจ้งจำนรรจ์ ม.1/9
19
0 0 0
37533
เด็กหญิงกนกอร กันหา ม.1/9
20
0 0 0
37535
เด็กหญิงกรกมล ผิรังคะเปาระ ม.1/9
21
0 0 0
37588
เด็กหญิงชนิกานต์ สายคำ ม.1/9
22
0 0 0
37592
เด็กหญิงชาลิสา พันธ์ท้าว ม.1/9
23
0 0 0
37601
เด็กหญิงญาดา ด่วนเดิน ม.1/9
24
0 0 0
37606
เด็กหญิงฐิติมา อร่ามศาสตร์ ม.1/9
25
0 0 0
37614
เด็กหญิงณัฐทัย สามพิมพ์ ม.1/9
26
0 0 0
37628
เด็กหญิงธนภรณ์ สมอบ้าน ม.1/9
27
0 0 0
37648
เด็กหญิงนิชาภา เอาแสงดีกุล ม.1/9
28
0 0 0
37649
เด็กหญิงนิรชา สุปรียานุวงศ์ ม.1/9
29
0 0 0
37651
เด็กหญิงนุชนาถ คล้ายสำเร็จ ม.1/9
30
0 0 0
37653
เด็กหญิงนุสรา สุภารี ม.1/9
31
0 0 0
37660
เด็กหญิงปณิดา มารุ่งเรือง ม.1/9
32
0 0 0
37662
เด็กหญิงปนัสดา ยาสี ม.1/9
33
0 0 0
37674
เด็กหญิงปาลิตา แซ่เจ็ง ม.1/9
34
0 0 0
37698
เด็กหญิงพิมพ์สุดา จุฬามณี ม.1/9
35
0 0 0
37736
เด็กหญิงวรรณนิษา รักพรมราช ม.1/9
36
0 0 0
37739
เด็กหญิงวรรณษา บุญร่วม ม.1/9
37
0 0 0
37778
เด็กหญิงสุพัตตา บุญอ่อน ม.1/9
38
0 0 0
37792
เด็กหญิงสุวิตรา อดทน ม.1/9
39
0 0 0
37800
เด็กหญิงอรญา ผาติจารุกุล ม.1/9
40
0 0 0