โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37891
เด็กชายกฤษณพงษ์ บุณยโชติมงคล ม.1/8
1
6 2 0
37892
เด็กชายกวินภพ เจริญจวง ม.1/8
2
0 0 0
37898
เด็กชายกิตติกร จักร์กรีนทร์ ม.1/8
3
2 0 0
37937
เด็กชายณภัทร จิตส่งเสริม ม.1/8
4
0 0 0
37975
เด็กชายธนชาต งามญาติ ม.1/8
5
2 0 0
37980
เด็กชายธนวัฒน์ เนตรบรรเจิด ม.1/8
6
0 0 0
37985
เด็กชายธนวัต มิ่งขวัญ ม.1/8
7
0 0 0
37988
เด็กชายธนากร คล้ายภมร ม.1/8
8
0 0 1
37999
เด็กชายธิวะเดช ต่อพันธ์ ม.1/8
9
0 0 2
38012
เด็กชายนภิศ นุชนารถ ม.1/8
10
0 0 0
38027
เด็กชายปรวิศ ศรีสุรักษ์ ม.1/8
11
0 0 0
38038
เด็กชายพงศกร ไกรสร ม.1/8
12
0 0 0
38086
เด็กชายยุทธพร เพ็งโฉม ม.1/8
13
0 0 0
38114
เด็กชายวีระชัย สายน้อย ม.1/8
14
2 0 1
38125
เด็กชายศุกล จีนถนอม ม.1/8
15
1 0 0
38131
เด็กชายศุภเดช ทองมิตร ม.1/8
16
0 0 0
38155
เด็กชายอนุพงษ์ สาระผล ม.1/8
17
0 0 0
38177
เด็กหญิงกวินธิดา ระวีศิริ ม.1/8
18
0 0 2
38207
เด็กหญิงจิราเจต ดอกพิกุล ม.1/8
19
0 0 0
38225
เด็กหญิงชาคริยา หมั่นบุญ ม.1/8
20
0 0 0
38239
เด็กหญิงณัชชา กิ่งพุดซา ม.1/8
21
0 0 0
38246
เด็กหญิงณัฐฑิตา นุชแฟง ม.1/8
22
0 0 1
38273
เด็กหญิงธัญสินี แก้วดี ม.1/8
23
0 0 0
38283
เด็กหญิงนรมน แช่มฉิ่ง ม.1/8
24
0 0 0
38291
เด็กหญิงนิศา เล็กทรัพย์ ม.1/8
25
1 0 2
38295
เด็กหญิงบุญยานุช ถ้ำแก้ว ม.1/8
26
0 0 0
38298
เด็กหญิงเบญญาภา ผาวัลย์ ม.1/8
27
0 0 1
38300
เด็กหญิงปนัดดา ปะติตังโข ม.1/8
28
0 0 1
38301
เด็กหญิงปนัดดา เป้าวิจิตรกูล ม.1/8
29
0 0 1
38307
เด็กหญิงประภาพร สมัครการ ม.1/8
30
0 0 0
38313
เด็กหญิงปัณฑิตา ขันติตะ ม.1/8
31
0 0 0
38326
เด็กหญิงพรวรินท์ เลิศวจนวัฒน์ ม.1/8
32
0 0 0
38334
เด็กหญิงพิชญธิดา วัชรกาฬ ม.1/8
33
0 0 1
38339
เด็กหญิงพิยดา อินทร์ชีลอง ม.1/8
34
2 1 0
38351
เด็กหญิงภัสราพร ไชยเทศ ม.1/8
35
0 0 0
38376
เด็กหญิงวรกมล พาสอน ม.1/8
36
0 0 0
38382
เด็กหญิงวรรณศิริ พิกุลทอง ม.1/8
37
0 0 0
38404
เด็กหญิงศศิวิมล กรรณิกากลาง ม.1/8
38
0 0 0
38427
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์ฮาด ม.1/8
39
0 0 0
38439
เด็กหญิงอทิตยา ชุมพงศ์ ม.1/8
40
0 0 2