โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/8 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูสุมิตรา
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37276
เด็กชายกรวีร์ แก้วปิงเมือง ม.1/8
1
0 0 0
37293
เด็กชายจักรกฤษณ์ อินทกูล ม.1/8
2
0 0 0
37298
เด็กชายจิรภัทร รอดเรืองศรี ม.1/8
3
0 0 0
37299
เด็กชายจิรายุ นาคภพ ม.1/8
4
0 0 0
37300
เด็กชายจิรายุ วงศ์กิจเลิศพัฒนา ม.1/8
5
0 0 0
37315
เด็กชายชัยรัตน์ วัฒนา ม.1/8
6
0 0 0
37320
เด็กชายฐานพัฒน์ แซ่ลิ้ม ม.1/8
7
0 0 0
37331
เด็กชายณัฐกานต์ ชมขวัญ ม.1/8
8
0 0 0
37352
เด็กชายธนกร ศรีฉ่ำ ม.1/8
9
0 0 0
37357
เด็กชายธนภณ บุดดา ม.1/8
10
0 0 0
37360
เด็กชายธนภูมิ จารุธรรมนนท์ ม.1/8
11
0 0 0
37364
เด็กชายธนวัฒน์ สมสะอาด ม.1/8
12
0 0 0
37373
เด็กชายธนินท์ธร แก้วคง ม.1/8
13
0 0 0
37375
เด็กชายธัญวัฒน์ สังฆะศรี ม.1/8
14
0 0 0
37387
เด็กชายนวมินทร์ เกิดชูชื่น ม.1/8
15
0 0 0
37440
เด็กชายภาณุกรณ์ สิงหามาตร์ ม.1/8
16
0 0 0
37443
เด็กชายภาสวุฒิ สรหงษ์ ม.1/8
17
0 0 0
37462
เด็กชายวชิรวิทย์ ด้วงประดิษฐ์ ม.1/8
18
0 0 0
37486
เด็กชายสรยุทธ พรสุรินทร์ ม.1/8
19
0 0 0
37524
เด็กชายอัศนัย ไชยา ม.1/8
20
0 0 0
37527
เด็กชายเอกภพ บุตรดา ม.1/8
21
0 0 0
37540
เด็กหญิงกฤติมา มาทองแดง ม.1/8
22
0 0 0
37543
เด็กหญิงกัญจน์อมล อมรสุพรวิชิต ม.1/8
23
0 0 0
37571
เด็กหญิงจิราพัชร ไชยรมณ์ ม.1/8
24
0 0 0
37589
เด็กหญิงชลนที เริงฤทธิ์ ม.1/8
25
0 0 0
37615
เด็กหญิงณัฐธิดา รัญชัย ม.1/8
26
0 0 0
37630
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชัยวัฒนวงศ์ ม.1/8
27
0 0 0
37640
เด็กหญิงนมิดา เอกพยงค์ ม.1/8
28
0 0 0
37658
เด็กหญิงเบญจพร เชิดฉันท์ ม.1/8
29
0 0 0
37721
เด็กหญิงรัตติกาล แย้มยิ้ม ม.1/8
30
0 0 0
37741
เด็กชายชนาภัทร ม่วงคราม ม.1/8
31
0 0 0
37745
เด็กหญิงวริยา พาสอน ม.1/8
32
0 0 0
37748
เด็กหญิงวิภาดา ตรงจิตรจริง ม.1/8
33
0 0 0
37749
เด็กหญิงวิภาภรณ์ การะเกษ ม.1/8
34
0 0 0
37753
เด็กหญิงวิราพร จรรยาเวช ม.1/8
35
0 0 0
37762
เด็กหญิงศิรัญญา เมฆโต ม.1/8
36
0 0 0
37765
เด็กหญิงศิริภัทรตรา ขาวสวนแตง ม.1/8
37
0 0 0
37794
เด็กหญิงหทัยพร บุญยืน ม.1/8
38
0 0 0
37797
เด็กหญิงอภิชญา ศิลปอักษรสิทธิ์ ม.1/8
39
0 0 0
37809
เด็กหญิงอัญษิกา ภัทรนิษฐ์ ม.1/8
40
0 0 0