โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37922
เด็กชายเฉลิมลาภ พันธุ์แตง ม.1/7
1
0 0 0
37926
เด็กชายชวิศ คำดี ม.1/7
2
0 0 1
37933
เด็กชายฐานะบดินทร์ ตาลทรัพย์ ม.1/7
3
0 0 1
37940
เด็กชายณภัทร ศักดิ์ประดับกุล ม.1/7
4
4 0 1
37962
เด็กชายทรงพล จันทร์เสน ม.1/7
5
2 0 0
37968
เด็กชายเทอดศักดิ์ เเสนบุญ ม.1/7
6
0 0 0
37989
เด็กชายธนากร บัวนาค ม.1/7
7
0 0 1
38003
เด็กชายธีรภัทร หงส์สิทธิพงศ์ ม.1/7
8
1 0 2
38004
เด็กชายธีระเดช ยาจันทึก ม.1/7
9
0 0 0
38021
เด็กชายนุรดีน สมศรี ม.1/7
10
0 0 0
38077
เด็กชายภิชพน ตังธุระ ม.1/7
11
0 0 0
38085
เด็กชายยอดมนูญ ทนุจันทร์ ม.1/7
12
0 0 0
38101
เด็กชายวรฤทธิ์ ดาวศรี ม.1/7
13
1 0 0
38116
เด็กชายวุฒิชัย เลิศพูนวศิน ม.1/7
14
0 0 0
38121
เด็กชายศดิศ นิยมสัตย์ ม.1/7
15
2 0 0
38123
เด็กชายศลาฆิน วงศ์รัตตกาญจน์ ม.1/7
16
0 0 1
38156
เด็กชายอภิชน งามถิ่น ม.1/7
17
0 0 2
38169
เด็กหญิงกนกพร ชูสวัสดิ์ ม.1/7
18
0 0 0
38192
เด็กหญิงกำเนิดพลอย เมธานราพงศ์ ม.1/7
19
0 0 0
38194
เด็กหญิงกิตติยา ดวงปฏิ ม.1/7
20
0 0 0
38213
เด็กหญิงชนารินทร์ เผือกร่มโพธิ์ ม.1/7
21
0 0 1
38221
เด็กหญิงชวิศา เเสงสว่าง ม.1/7
22
0 0 0
38227
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โคมพิมาย ม.1/7
23
0 0 0
38253
เด็กหญิงณิชานันท์ ไหวพริบ ม.1/7
24
0 0 1
38272
เด็กหญิงธัญญาเรศ สุขศรี ม.1/7
25
0 0 0
38292
เด็กหญิงน้องปีใหม่ ศรีทองสุข ม.1/7
26
0 0 0
38294
เด็กหญิงบัญธิตา เเช่มประดิษฐ ม.1/7
27
0 0 0
38296
เด็กหญิงเบญญา คุ้มญาติ ม.1/7
28
0 0 1
38302
เด็กหญิงปพิชญา ใจกล้า ม.1/7
29
0 0 0
38327
เด็กหญิงพรวิมล ภิญโญ ม.1/7
30
0 0 0
38350
เด็กหญิงภัสทรารินทร์ ปากหวาน ม.1/7
31
0 0 1
38357
เด็กหญิงมุขริน พลเยี่ยม ม.1/7
32
0 0 0
38366
เด็กหญิงริญญาภัทร์ ธนะสัมพันธ์ ม.1/7
33
0 0 0
38373
เด็กหญิงลีราวดี หวังชุ่มกลาง ม.1/7
34
0 0 0
38415
เด็กหญิงสิริกร เพียลอดวงค์ ม.1/7
35
0 0 0
38418
เด็กหญิงสิริยากร สว่างวงษ์ ม.1/7
36
0 0 0
38441
เด็กหญิงอนงค์นาฏ สุขกะจะ ม.1/7
37
0 0 0
38442
เด็กหญิงอนัญญา ข้อจักร ม.1/7
38
0 0 0
38448
เด็กหญิงอรจิรา จันทร์หอม ม.1/7
39
0 0 0
38468
เด็กหญิงแอนนา พาอา ม.1/7
40
0 0 0