โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/7 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูลักษ์ธเนตร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37278
เด็กชายกฤษฎายุทธ กลิ่นขจร ม.1/7
1
0 0 0
37279
เด็กชายกฤษฎิล สมอยู่ ม.1/7
2
0 0 0
37285
เด็กชายกัมปนาท วิเชียร ม.1/7
3
0 0 0
37292
เด็กชายคุณาวุธ เกิดยินดี ม.1/7
4
0 0 0
37317
เด็กชายชินดนัย อินทร์วิเชียร ม.1/7
5
0 0 0
37334
เด็กชายณัฐพัชร์ ว่องไววรารักษ์ ม.1/7
6
0 0 0
37382
เด็กชายธีรเดช อัมพรประเสริฐ ม.1/7
7
0 0 0
37384
เด็กชายนนทภัทร อร่ามรัศมี ม.1/7
8
0 0 0
37388
เด็กชายนวรัตน์ ยอดสาย ม.1/7
9
0 0 0
37391
เด็กชายนาวิน วงศ์ลาศรี ม.1/7
10
0 0 0
37394
เด็กชายนิติภูมิ สิริรัตน์ประภา ม.1/7
11
0 0 0
37413
เด็กชายปุณมนัส วิบูลอรรถ ม.1/7
12
0 0 0
37433
เด็กชายพีระพงศ์ สุกุมลจันทร์ ม.1/7
13
0 0 0
37457
เด็กชายรัตนชาติ วรนาม ม.1/7
14
0 0 0
37460
เด็กชายฤทธิ์ไกร เลิศกาญจนาพร ม.1/7
15
0 0 0
37479
เด็กชายศิรสิทธิ์ เหลืองอ่อน ม.1/7
16
0 0 0
37508
เด็กชายสุวิชา สุวรรณเหม ม.1/7
17
0 0 0
37510
เด็กชายหาญณรงค์ นุชแฟง ม.1/7
18
0 0 0
37517
เด็กชายอนุชิต เเซ่ล้อ ม.1/7
19
0 0 0
37522
เด็กชายอัครพล ใจรักษา ม.1/7
20
0 0 0
37548
เด็กหญิงกัลยรักษ์ เริ่มยินดี ม.1/7
21
0 0 0
37576
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญถม ม.1/7
22
0 0 0
37579
เด็กหญิงเจนจิรา เทียมกลาง ม.1/7
23
0 0 0
37582
เด็กหญิงชดาพร มานาม ม.1/7
24
0 0 0
37584
เด็กหญิงชนมน วรชาติรุ่งโรจน์ ม.1/7
25
0 0 0
37587
เด็กหญิงชนิกานต์ พลสุวรรณ ม.1/7
26
0 0 0
37594
เด็กหญิงชิชา นพการุณ ม.1/7
27
0 0 0
37599
เด็กหญิงญาณัจฉรา ถนอมพงษ์ ม.1/7
28
0 0 0
37610
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โถทอง ม.1/7
29
0 0 0
37616
เด็กหญิงณัฐพร วงศ์พาณิชย์ ม.1/7
30
0 0 0
37619
เด็กหญิงดวงหทัย ซุยสี ม.1/7
31
0 0 0
37644
เด็กหญิงนฤมล วันศิริ ม.1/7
32
0 0 0
37665
เด็กหญิงปรายลดา บุญจันทร์ ม.1/7
33
0 0 0
37675
เด็กหญิงปิยฉัตร ชื่นกำเหนิด ม.1/7
34
0 0 0
37688
เด็กหญิงพฤษภา บุญทา ม.1/7
35
0 0 0
37734
เด็กหญิงวนิสา จันทรวิจิต ม.1/7
36
0 0 0
37750
เด็กหญิงวิภารัตน์ รัตนนราพร ม.1/7
37
0 0 0
37777
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่พุ่ม ม.1/7
38
0 0 0
37813
เด็กหญิงอารยา ยรรยงสง่า ม.1/7
39
0 0 0
37817
เด็กหญิงอุบลวรรณ สีลานนทกุล ม.1/7
40
0 0 0