โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37903
เด็กชายกิติพัฒน์ นิโรรัมย์ ม.1/6
1
0 0 2
37919
เด็กชายจิรศักดิ์ สาระกูล ม.1/6
2
0 0 1
37924
เด็กชายชนะพล ปิยะชาติ ม.1/6
3
2 0 4
37936
เด็กชายณดล เนียมพา ม.1/6
4
0 0 1
37946
เด็กชายณัฐกาญจน์ สัมฤทธิ์ ม.1/6
5
2 0 2
37950
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีโสภณ ม.1/6
6
0 0 4
37992
เด็กชายธนาธิป พูนสวัสดิ์มงคล ม.1/6
7
7 0 4
38001
เด็กชายธีรดนย์ ดวงแก้ว ม.1/6
8
5 1 6
38007
เด็กชายนครินทร์ พงพันเทา ม.1/6
9
0 0 3
38013
เด็กชายนราธิป อาษากิจ ม.1/6
10
0 0 1
38016
เด็กชายนันทวัฒน์ สิริวุฒิรักษ์ ม.1/6
11
0 0 1
38029
เด็กชายปรัชญา เปล่งแสง ม.1/6
12
0 0 1
38054
เด็กชายพิริยะวัตติ์ ชุมขวัญ ม.1/6
13
0 0 0
38097
เด็กชายวชรชัย ทัพรอด ม.1/6
14
0 0 1
38098
เด็กชายวชิรวิชญ์ กาญจนกฤต ม.1/6
15
1 0 0
38128
เด็กชายศุภณัฐ กังวานกิตติกุล ม.1/6
16
0 0 1
38138
เด็กชายสรวิศ ผาพงษา ม.1/6
17
0 0 2
38141
เด็กชายสิทธิพร แซ่หวัง ม.1/6
18
0 0 3
38171
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูจอ ม.1/6
19
0 0 1
38179
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทิฆะพันธ์ ม.1/6
20
0 0 1
38183
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พรหมสุรินทร์ ม.1/6
21
0 0 4
38202
เด็กหญิงขวัญจิรา ลุนลาด ม.1/6
22
3 0 1
38205
เด็กหญิงจิณัฐตา อินช้าง ม.1/6
23
0 0 1
38206
เด็กหญิงจิรนันท์ โชติมนทิน ม.1/6
24
0 0 3
38217
เด็กหญิงชลชนก รักษาควร ม.1/6
25
0 0 0
38229
เด็กหญิงโชติกา บุญชัน ม.1/6
26
0 0 0
38262
เด็กหญิงธนพร หวานสนิท ม.1/6
27
0 0 4
38270
เด็กหญิงธัญชนก มีถาวร ม.1/6
28
0 1 1
38299
เด็กหญิงเบญญาภา มงคลเกิด ม.1/6
29
0 0 0
38304
เด็กหญิงปภาวดี ภูน้ำเงิน ม.1/6
30
0 0 0
38306
เด็กหญิงประภาพร บุบผากอง ม.1/6
31
0 0 6
38315
เด็กหญิงปาริตา ห่อศรี ม.1/6
32
0 0 1
38388
เด็กหญิงวริศรา เกตุพงษา ม.1/6
33
0 1 2
38399
เด็กหญิงศศิกานต์ พะนิจรัมย์ ม.1/6
34
0 0 0
38430
เด็กหญิงสุพรรธิชา ช้อยหิรัญ ม.1/6
35
0 0 2
38451
เด็กหญิงอรอุมา ลาน้ำคำ ม.1/6
36
3 0 1
38457
เด็กหญิงอัฐภิญญา อุนโล ม.1/6
37
6 1 3
38461
เด็กหญิงอารยา วุฒิกรพิสุทธิ์ ม.1/6
38
3 2 1
38462
เด็กหญิงอารียา สุริยะ ม.1/6
39
2 0 1
38463
เด็กหญิงอินทิพร จิตตรานนท์ ม.1/6
40
0 0 2