โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/6 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูดุริยะเทพย์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37274
เด็กชายกณิศ รุ่งเรืองฤทธิ์ ม.1/6
1
1 0 0
37288
เด็กชายกิตติศักดิ์ ธารพุฒ ม.1/6
2
0 0 0
37306
เด็กชายชญานนท์ จันทรเปารยะ ม.1/6
3
8 0 0
37343
เด็กชายดิศรณ์ อาจคำภา ม.1/6
4
0 0 0
37361
เด็กชายธนวรรษ พรพิรุณทรัพย์ ม.1/6
5
2 0 2
37367
เด็กชายธนัช พูลสวัสดิ์ ม.1/6
6
2 0 0
37393
เด็กชายนิติภูมิ โถนคำ ม.1/6
7
19 4 1
37397
เด็กชายปกาศิต บุญชุม ม.1/6
8
0 0 11
37402
เด็กชายปรีชา กินาวัน ม.1/6
9
1 0 0
37408
เด็กชายปาณัสม์ ถึงสุขติ ม.1/6
10
0 0 0
37430
เด็กชายพีรพล จุ้ยไทย ม.1/6
11
0 0 1
37442
เด็กชายภาณุพงศ์ เบ้าทอง ม.1/6
12
7 0 4
37445
เด็กชายมงคลชัย ผลทอง ม.1/6
13
0 0 0
37451
เด็กชายรพีภัทร วิเศษศักดิ์ ม.1/6
14
0 0 0
37453
เด็กชายรัชพล สมอโณทัย ม.1/6
15
1 0 6
37480
เด็กชายศิวดล วงศ์เทวัญ ม.1/6
16
0 0 0
37482
เด็กชายศุภกฤต ลอยอากาศ ม.1/6
17
1 0 0
37512
เด็กชายอติเทพ แก้วสังข์ ม.1/6
18
0 0 1
37529
เด็กชายเอกอริ จันทร์ภามงคล ม.1/6
19
1 0 1
37547
เด็กหญิงกัลยกร เกตุแก้ว ม.1/6
20
0 0 0
37575
เด็กหญิงจีรารัตน์ ธวัชชัยกิจจา ม.1/6
21
0 0 0
37577
เด็กหญิงจุธาทิพย์ นิลพัฒน์ ม.1/6
22
1 0 3
37593
เด็กหญิงชาลิสา หาญไชยศิริกุล ม.1/6
23
0 0 8
37618
เด็กหญิงณาห์ดาว พุฒซ้อน ม.1/6
24
1 0 13
37646
เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วโป๋ย ม.1/6
25
0 0 0
37671
เด็กหญิงปาณิตา นราวงษ์ ม.1/6
26
0 0 0
37676
เด็กหญิงปิยะพร วรอรรถ ม.1/6
27
0 0 0
37685
เด็กหญิงพรรณอร โลมากุล ม.1/6
28
0 0 2
37704
เด็กหญิงเพ็ญจวรรณ มณีสุวรรณ ม.1/6
29
0 0 5
37705
เด็กหญิงแพรวา แก้วผลึก ม.1/6
30
2 0 0
37708
เด็กหญิงภงษ์รัตน์ตรี เหล่าประไพพรรณ ม.1/6
31
0 0 0
37725
เด็กหญิงรุจาภา ตั้งบรรจงจิต ม.1/6
32
6 1 1
37756
เด็กหญิงศลิษา คงชื่น ม.1/6
33
0 0 0
37760
เด็กหญิงศศิวิมล โคตรมุงคุณ ม.1/6
34
0 0 7
37767
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุภาสาคร ม.1/6
35
0 0 0
37776
เด็กหญิงสุชานันท์ สิงห์ฤกษ์ ม.1/6
36
0 0 0
37787
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสร้อย ม.1/6
37
0 0 9
37789
เด็กหญิงสุภาพร ธรรมโชติ ม.1/6
38
0 0 0
37793
เด็กหญิงโสภา ปะกาโส ม.1/6
39
0 0 1
37796
เด็กหญิงหฤทชนัน สุวรรณประจักษ์ ม.1/6
40
0 0 2