โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37897
เด็กชายกานต์รพี สุขสอาด ม.1/5
1
0 0 0
37925
เด็กชายชยานุวัฒน์ สอนดี ม.1/5
2
0 1 0
37928
เด็กชายชิติสรรค์ ท่อนทอง ม.1/5
3
0 0 1
37944
เด็กชายณัฏฐพล บุงขุนทด ม.1/5
4
0 0 0
37952
เด็กชายณัฐวัฒน์ เจริญอมรโรจน์ ม.1/5
5
0 0 1
37994
เด็กชายธเนส สุขเสวย ม.1/5
6
3 0 0
38008
เด็กชายนนทกร ไทยใหม่ ม.1/5
7
1 0 0
38046
เด็กชายพลกฤต ชายู ม.1/5
8
3 0 0
38049
เด็กชายพศวีร์ ชัยสมบัติ ม.1/5
9
1 0 0
38056
เด็กชายพีรพัฒน์ คำลือ ม.1/5
10
0 0 0
38069
เด็กชายภัทรธร พิมพรภิรมย์ ม.1/5
11
1 0 1
38089
เด็กชายรัชชานนท์ นวลศรี ม.1/5
12
0 0 0
38100
เด็กชายวรรคเดช กนึกรัตน์ ม.1/5
13
0 0 1
38127
เด็กชายศุภกรณ์ ธรรมนาม ม.1/5
14
0 0 0
38144
เด็กชายสิริภัทร ทองเจริญ ม.1/5
15
0 0 0
38163
เด็กชายอุดมศักดิ์ สว่างภพ ม.1/5
16
0 0 0
38165
เด็กชายเอกวิน วังทอง ม.1/5
17
0 0 1
38208
เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธาหอม ม.1/5
18
0 0 0
38210
เด็กหญิงชญานี เชื้อนิจ ม.1/5
19
0 0 1
38211
เด็กหญิงชฎามาศ หงษ์สา ม.1/5
20
0 0 1
38235
เด็กหญิงฑิติยา คำประกอบ ม.1/5
21
0 0 0
38240
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เมฆวิลัย ม.1/5
22
0 0 4
38251
เด็กหญิงณัฐภัสสร ปรีดิ์ภัทรพงศ์ ม.1/5
23
0 0 0
38269
เด็กหญิงธัญชนก คำมา ม.1/5
24
1 0 0
38276
เด็กหญิงธิดาพร บุญปองหา ม.1/5
25
0 0 1
38278
เด็กหญิงธิติยา กรน้อย ม.1/5
26
0 0 0
38290
เด็กหญิงนิจษา เจริญสิรกุลชัย ม.1/5
27
0 0 0
38318
เด็กหญิงปิยาภัทร์ และสำอางค์ ม.1/5
28
1 0 0
38321
เด็กหญิงไปรมอร คำพล ม.1/5
29
1 0 0
38324
เด็กหญิงพรนภัส แซ่อู ม.1/5
30
0 0 1
38354
เด็กหญิงภาวิณี รูปไธสง ม.1/5
31
0 0 2
38369
เด็กหญิงรุจิรา การะวี ม.1/5
32
0 0 3
38385
เด็กหญิงวรัทยา วิชาชัย ม.1/5
33
2 1 0
38386
เด็กหญิงวราภรณ์ มีรัชชะ ม.1/5
34
0 0 0
38436
เด็กหญิงสุริษา ไชยสิงห์ ม.1/5
35
1 0 1
38449
เด็กหญิงอรฉัตร รอดอ๊าต ม.1/5
36
0 0 0
38453
เด็กหญิงอริสา โครพ ม.1/5
37
0 0 0
38455
เด็กหญิงอัครญา กลีบบัว ม.1/5
38
0 0 1
38460
เด็กหญิงอารยา ดาราศรี ม.1/5
39
1 0 2
38481
เด็กหญิงยุวดี พูลสวัสดิ์ ม.1/5
40
0 0 0