โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/5 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูทัศนีย์
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37281
เด็กชายกฤษณะ แตงโสภา ม.1/5
1
0 0 0
37301
เด็กชายจุลจักษ์ ทองใบ ม.1/5
2
0 0 0
37302
เด็กชายเจริญ ไชยดี ม.1/5
3
0 0 0
37325
เด็กชายณฐนนท์ เหมือนเอี่ยม ม.1/5
4
0 0 0
37337
เด็กชายณัฐภูมิ รัตนศรีทิมทอง ม.1/5
5
0 0 0
37342
เด็กชายดราเทพ ตั้งใจ ม.1/5
6
0 0 0
37353
เด็กชายธนกฤต ต่างสันเทียะ ม.1/5
7
0 0 0
37354
เด็กชายธนดล ทองชุม ม.1/5
8
0 0 0
37370
เด็กชายธนากร มะลิวัลย์ ม.1/5
9
0 0 0
37383
เด็กชายนครินทร์ ประดิษฐสร ม.1/5
10
0 0 0
37386
เด็กชายนวพล คุ้มกล่ำ ม.1/5
11
0 0 0
37392
เด็กชายนาวี หนูมา ม.1/5
12
0 0 0
37401
เด็กชายปริภัทร์ พิทักษ์วงค์ ม.1/5
13
0 0 0
37416
เด็กชายพงศ์ศิริ เอิ้อพิพัฒนกุล ม.1/5
14
0 0 0
37431
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองใบ ม.1/5
15
0 0 0
37432
เด็กชายพีรภัทร โนนใหญ่ ม.1/5
16
0 0 0
37450
เด็กชายรณกร เงาทอง ม.1/5
17
0 0 0
37481
เด็กชายศุภกร คชเลิศ ม.1/5
18
0 0 0
37485
เด็กชายสรยุทธ บุณยรัตพันธุ์ ม.1/5
19
0 0 0
37501
เด็กชายสุปริญญา ขุนบำรุง ม.1/5
20
0 0 0
37502
เด็กชายสุรชัย จันทร์มา ม.1/5
21
0 0 0
37516
เด็กชายอนาวิล พลปฐม ม.1/5
22
0 0 0
37523
เด็กชายอัมรินทร์ บุญชมภู ม.1/5
23
0 0 0
37554
เด็กหญิงกุลณี แซ่ซิ้ม ม.1/5
24
0 0 0
37572
เด็กหญิงจิราภรณ์ หมอทอง ม.1/5
25
0 0 0
37583
เด็กหญิงชนกนันท์ สุริยัน ม.1/5
26
0 0 0
37617
เด็กหญิงณัฐวลัย อารักษ์ ม.1/5
27
0 0 0
37627
เด็กหญิงธนพร ตอรบรัมย์ ม.1/5
28
0 0 0
37641
เด็กหญิงนริศรา ดีด่านค้อ ม.1/5
29
0 0 0
37652
เด็กหญิงนุชบา จันทะบัณฑิต ม.1/5
30
0 0 0
37667
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สนสายันต์ ม.1/5
31
0 0 0
37681
เด็กหญิงพรชิตา เจริญชัย ม.1/5
32
0 0 0
37693
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ไทรทอง ม.1/5
33
0 0 0
37715
เด็กหญิงเมษา ปิยะชาติ ม.1/5
34
0 0 0
37720
เด็กหญิงรัตติกร คูนา ม.1/5
35
0 0 0
37730
เด็กหญิงลลนา วงษ์สุวรรณ ม.1/5
36
0 0 0
37758
เด็กหญิงศศินา สังฆทิพย์ ม.1/5
37
0 0 0
37774
เด็กหญิงสุชญา กุลรอด ม.1/5
38
0 0 0
37812
เด็กหญิงอารตี อรุณีนิรมาน ม.1/5
39
0 0 0
37878
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญช่วย ม.1/5
40
0 0 0