โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37970
เด็กชายไททั้น แซ่เฮ่ง ม.1/4
1
0 0 0
37971
เด็กชายธนกร แซ่หลิ่ม ม.1/4
2
0 0 0
38009
เด็กชายนพรัตน์ แสนเสนาะ ม.1/4
3
0 0 0
38017
เด็กชายนาคิณ อาภาวัฒนกุล ม.1/4
4
0 0 0
38023
เด็กชายบุญรอด พ่วงแพ ม.1/4
5
0 0 0
38058
เด็กชายพีรภัทร แซ่ตั้ง ม.1/4
6
3 1 0
38064
เด็กชายภคิน ทองมาก ม.1/4
7
0 0 2
38065
เด็กชายภพธร กุ่มแก้ว ม.1/4
8
0 0 2
38068
เด็กชายภัทรดนัย ประสมเพิ่ม ม.1/4
9
0 0 2
38099
เด็กชายวรดร ธีรอัครโภคิน ม.1/4
10
4 0 3
38145
เด็กชายสิริภาส จันทร์เก ม.1/4
11
0 0 0
38149
เด็กชายหิมาลัย ไชยวงศ์ ม.1/4
12
0 0 1
38157
เด็กชายอรรถวุฒิ อัตตพลากร ม.1/4
13
0 0 0
38170
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยพันธ์ ม.1/4
14
0 0 2
38198
เด็กหญิงเกวลิน รัตนศุภเวช ม.1/4
15
0 0 0
38212
เด็กหญิงชนัญชิดา เกิดสุวรรณ ม.1/4
16
0 0 0
38214
เด็กหญิงชนิกานต์ โคกฉวะ ม.1/4
17
0 0 1
38218
เด็กหญิงชลธิชา งามอัศวโยธิน ม.1/4
18
0 1 0
38220
เด็กหญิงชวิศา สกุลเกียรติดำรง ม.1/4
19
0 0 0
38256
เด็กหญิงเด่นดาว อัมพรประเสริฐ ม.1/4
20
8 0 1
38258
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศรีวิสุทธิ์ ม.1/4
21
0 0 0
38284
เด็กหญิงนรีรัตน์ แสนสุข ม.1/4
22
0 0 1
38331
เด็กหญิงพัชรินทร์ พินสุวรรณ ม.1/4
23
0 0 3
38340
เด็กหญิงพิลาสลักษ์ เฮงปริญญาธร ม.1/4
24
0 0 0
38349
เด็กหญิงภัทรินทร์ โพธิ์ไพจิตร ม.1/4
25
3 2 0
38356
เด็กหญิงมนัญชยาณ์ สาระภักดี ม.1/4
26
0 0 0
38358
เด็กหญิงมุต์ฑิตาต์ ฉันทดารา ม.1/4
27
0 0 1
38363
เด็กหญิงรวิภาส เชิดเกียรติสกุล ม.1/4
28
0 0 1
38370
เด็กหญิงรุ่งธิญา เมฆฉาย ม.1/4
29
0 0 0
38389
เด็กหญิงวริศรา รู้ปัญญา ม.1/4
30
0 0 0
38391
เด็กหญิงวริสรา วงศ์แสง ม.1/4
31
0 0 0
38393
เด็กหญิงวิรัญจ์กุญช์ สุวรรณพะเนาว์ ม.1/4
32
0 0 5
38403
เด็กหญิงศศิรากร สาละโนทยาน ม.1/4
33
1 0 1
38414
เด็กหญิงสิราลักษณ์ พุทธปฏิโมกข์ ม.1/4
34
0 0 0
38424
เด็กหญิงสุณิสา ทัศนีย์ภาพ ม.1/4
35
0 0 1
38426
เด็กหญิงสุธาทิพย์ วงกต ม.1/4
36
0 0 0