โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/4 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูทัศนี
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37307
เด็กชายชญานนท์ ศรีษะเดช ม.1/4
1
0 0 0
37321
เด็กชายฐิติพัฒน์ สืบสำราญ ม.1/4
2
0 0 0
37322
เด็กชายฐิติวัฒน์ อุ่นจิตร ม.1/4
3
0 0 0
37347
เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยสมบุณ ม.1/4
4
0 0 0
37365
เด็กชายธนวันต์ นามบัญหา ม.1/4
5
0 0 0
37403
เด็กชายปรเมศร์ ภาคสุวรรณ ม.1/4
6
0 0 0
37412
เด็กชายปิยะวัฒน์ สุปะติ ม.1/4
7
0 0 0
37418
เด็กชายพชร รจนา ม.1/4
8
0 0 0
37429
เด็กชายพีรณัฐ ไทยประถม ม.1/4
9
0 0 0
37437
เด็กชายภวินท์ วงษ์สุวรรณ ม.1/4
10
0 0 0
37447
เด็กชายยศพันธ์ สมบูรณ์ ม.1/4
11
0 0 0
37448
เด็กชายยุทธพิชัย การะพัฒน์ ม.1/4
12
0 0 0
37454
เด็กชายรัฐชานนท์ เนาวรัตน์ ม.1/4
13
0 0 0
37455
เด็กชายรัฐภูมิ ช่างยันต์ ม.1/4
14
0 0 0
37456
เด็กชายรัฐศาสตร์ บรรจงดัด ม.1/4
15
0 0 0
37463
เด็กชายวรณัน พิศมัย ม.1/4
16
0 0 0
37475
เด็กชายศรสรรณ์ ธนกุลมงคลนาม ม.1/4
17
0 0 0
37483
เด็กชายศุภชัย สู่สุข ม.1/4
18
0 0 0
37499
เด็กชายสุทธิโชค ตุลาทอง ม.1/4
19
0 0 0
37505
เด็กชายสุรยุทธ สุทธิเรือง ม.1/4
20
0 0 0
37521
เด็กชายอภิศักดิ์ แก่นสวาท ม.1/4
21
0 0 0
37525
เด็กชายอิฐศิลา แสงคำ ม.1/4
22
0 0 0
37613
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์ทอง ม.1/4
23
0 0 0
37623
เด็กหญิงเตชินี ภู่ด่านงัว ม.1/4
24
0 0 0
37635
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์หอม ม.1/4
25
0 0 0
37654
เด็กหญิงเนติภรณ์ ฉุนจุ้ย ม.1/4
26
0 0 0
37670
เด็กหญิงปัทมา ย่อทอง ม.1/4
27
0 0 0
37677
เด็กหญิงเปรมสิริ จาดนอก ม.1/4
28
0 0 0
37680
เด็กหญิงพรชนิตย์ จิตสมบูรณ์มิตร ม.1/4
29
0 0 0
37683
เด็กหญิงพรรณปพร เเทนทำนุ ม.1/4
30
0 0 0
37696
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประดิษฐสร ม.1/4
31
0 0 0
37728
เด็กหญิงรุ้งนภา ทาหนองบัว ม.1/4
32
0 0 0
37737
เด็กหญิงวรรณภา ติยะบุตร ม.1/4
33
0 0 0
37754
เด็กหญิงศตพร ประเมทะโก ม.1/4
34
0 0 0
37755
เด็กหญิงศตพร อภิบาลทรัพย์ทวี ม.1/4
35
0 0 0
37768
เด็กหญิงศุภิมล ทองล้น ม.1/4
36
0 0 0
37771
เด็กหญิงสกุลรัตน์ นาเสงี่ยม ม.1/4
37
0 0 0
37788
เด็กหญิงสุภัสสรา อารีสินพิทักษ์ ม.1/4
38
0 0 0
37795
เด็กหญิงหทัยรัตน์ โจมรัมย์ ม.1/4
39
0 0 0
37819
เด็กหญิงเอื้อมพร ม่วงเหมือน ม.1/4
40
0 0 0