โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37889
เด็กชายกฤตภาส บุญจันทร์ ม.1/3
1
0 0 0
37894
เด็กชายกัณฑ์เอนก ไทยวรรณ์ ม.1/3
2
0 0 0
37907
เด็กชายก้องเกียรติ เตมีรัสมี ม.1/3
3
0 0 1
37923
เด็กชายชญชาญ ล้ำเลิศหิรัญทวี ม.1/3
4
5 0 3
37931
เด็กชายโชติพัฒน์ ดัชถุยาวัตร ม.1/3
5
0 0 0
37939
เด็กชายณภัทร ศรีบุระ ม.1/3
6
0 0 0
37955
เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปัดภัย ม.1/3
7
0 0 0
37959
เด็กชายตุลธร ภู่ระหงษ์ ม.1/3
8
2 0 1
37991
เด็กชายธนาธิป กมลมิตรตระกูล ม.1/3
9
0 0 1
38006
เด็กชายธีรเมธ ราชนิกูล ม.1/3
10
0 0 2
38010
เด็กชายนพเกล้า เกษแก้ว ม.1/3
11
0 0 2
38052
เด็กชายพัทธพล คงศรี ม.1/3
12
0 0 1
38053
เด็กชายพิตติพรรธน์ ฤทธิ์จันทร์ ม.1/3
13
0 0 0
38082
เด็กชายเมธา ปิยะโรจนานุกูล ม.1/3
14
6 0 1
38090
เด็กชายรัชพล สินธุวานนท์ ม.1/3
15
0 0 3
38094
เด็กชายรุ่งอรุณ แก้ววรเกตุ ม.1/3
16
0 0 1
38110
เด็กชายวันชนะ ละไมศรี ม.1/3
17
0 0 1
38152
เด็กชายอนันท์ยศ ต่อพงศ์ไพบูลย์ ม.1/3
18
0 0 3
38161
เด็กชายอัศจรรย์ เสนารินทร์ ม.1/3
19
3 0 3
38203
เด็กหญิงจันทมณี วีระสวัสดิ์ ม.1/3
20
1 0 0
38215
เด็กหญิงชนิกานต์ เอี่ยมอาภากุล ม.1/3
21
0 0 2
38243
เด็กหญิงณัฐชยา โพธิบุตร ม.1/3
22
0 0 2
38254
เด็กหญิงณิชาภา มานูญพล ม.1/3
23
1 0 3
38267
เด็กหญิงธนิสรา สาลี ม.1/3
24
0 0 2
38285
เด็กหญิงนฤมล ฐานประเสริฐ ม.1/3
25
0 0 2
38341
เด็กหญิงแพรวา ทุมมากุล ม.1/3
26
0 0 0
38360
เด็กหญิงรณิดา สวยสะอาด ม.1/3
27
0 0 0
38361
เด็กหญิงรมิดา วิชาชัย ม.1/3
28
0 0 0
38378
เด็กหญิงวรรณพร จี ม.1/3
29
0 0 0
38398
เด็กหญิงศศิกานต์ คุณดิลกวิรุฬห์ ม.1/3
30
6 0 2
38407
เด็กหญิงศิริโสภา บุญเย็น ม.1/3
31
1 0 0
38417
เด็กหญิงสิรินทรา รุ่งเกรียงสิทธิ์ ม.1/3
32
1 0 0
38423
เด็กหญิงสุชานุช สุริยะจันทร์หอม ม.1/3
33
0 1 1
38429
เด็กหญิงสุประวีณ์ คงพิพัฒนาการ ม.1/3
34
1 0 1
38431
เด็กหญิงสุพัชฌา วิจิตรศักดิ์ ม.1/3
35
0 0 0
38466
เด็กหญิงอุรชา โรจนกิตติ ม.1/3
36
0 0 1