โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 37 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37895
เด็กชายกันตินันท์ ธรรมมาภิรมย์ ม.1/2
1
0 0 0
37901
เด็กชายกิตติภัทร ทองสุขศรี ม.1/2
2
0 0 0
37902
เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขมะลัง ม.1/2
3
0 0 0
37918
เด็กชายจิรภัทร ฤกษ์พิทักษ์พาณิช ม.1/2
4
2 0 1
37929
เด็กชายชีวานนท์ โทโท ม.1/2
5
0 0 1
37945
เด็กชายณัฏฐศรันยุ์ ปาระมี ม.1/2
6
0 1 0
37958
เด็กชายตรีทศ เจริญสิงห์ ม.1/2
7
4 0 0
37990
เด็กชายธนาธารณ์ โพธิ์สุข ม.1/2
8
0 0 0
37996
เด็กชายธรรมภณ หลินถาวรดี ม.1/2
9
0 0 0
38034
เด็กชายปาราเมษ บำรงศักดิ์ ม.1/2
10
3 0 0
38036
เด็กชายปิยากร ปกรณ์ ม.1/2
11
0 0 1
38048
เด็กชายพลพรรธน์ ศิริธนกุลทรัพย์ ม.1/2
12
2 0 0
38063
เด็กชายภควัฏ รุ่งแดนธรรม ม.1/2
13
2 0 1
38073
เด็กชายภาคิน อยู่สบาย ม.1/2
14
0 0 2
38074
เด็กชายภาณุวิชญ์ บุญประภา ม.1/2
15
1 0 2
38079
เด็กชายภูมิพิภัทร บุญไม่เศร้า ม.1/2
16
0 0 0
38087
เด็กชายรชต ใจดี ม.1/2
17
1 0 0
38088
เด็กชายรวิศุทธ์ พงศ์เวธัสชัย ม.1/2
18
0 0 0
38106
เด็กชายวัชรนนท์ ศิริจันทร์ ม.1/2
19
0 0 1
38154
เด็กชายนุชิต ธรรมสุภโชค ม.1/2
20
0 0 0
38159
เด็กชายอัครวัฒน์ เกศมุกดา ม.1/2
21
0 0 0
38162
เด็กชายอุชุกร โพประยูร ม.1/2
22
0 0 0
38164
เด็กชายเอกรินทร์ งามสำโรง ม.1/2
23
0 0 0
38182
เด็กหญิงกัญญาภัค ทีฆะพันธ์ ม.1/2
24
0 0 0
38188
เด็กหญิงกัลยาณศรี บุญสุข ม.1/2
25
2 0 0
38190
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่ตั้น ม.1/2
26
0 0 1
38226
เด็กหญิงชาลิสา มณีโชติ ม.1/2
27
0 0 0
38252
เด็กหญิงณัฑริกา จารุพินธ์ ม.1/2
28
0 0 0
38333
เด็กหญิงพันมณี โฮมวงค์ ม.1/2
29
0 0 0
38342
เด็กหญิงฟ้างาม ฟูตระกูล ม.1/2
30
0 0 0
38352
เด็กหญิงภาณิภัค อัศวโยธิน ม.1/2
31
7 0 1
38362
เด็กหญิงรมิตา นามพยูร ม.1/2
32
0 0 0
38368
เด็กหญิงรุจรดา ทองทรัพย์ใหญ่ ม.1/2
33
0 0 0
38377
เด็กหญิงวรดา ชมภูวิเศษ ม.1/2
34
0 0 1
38408
เด็กหญิงศุกลภัทร สุขสมศักดิ์ ม.1/2
35
0 0 0
38433
เด็กหญิงสุพิชญา รักชื่น ม.1/2
36
0 0 2
38467
เด็กหญิงเอมธิดา จิตมาตย์ ม.1/2
37
0 0 0