โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 36 คน
ครูที่ปรึกษา : ครูติณพร
จำนวนนักเรียนขาดเรียน กลับหน้าหลัก  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  รวมเทอม1/62 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37280
เด็กชายกฤษฎิ์ วรสุทธิพิศาล ม.1/2
1
0 0 0
37328
เด็กชายณัชชวกร ใสสะอาด ม.1/2
2
0 0 0
37355
เด็กชายธนดล ศรีสกุล ม.1/2
3
0 0 0
37368
เด็กชายธนัตวิชญิ์ บาริศรี ม.1/2
4
0 0 0
37380
เด็กชายธีรภัทร ริ้วทอง ม.1/2
5
0 0 0
37419
เด็กชายพชร สุจินโณ ม.1/2
6
0 0 0
37420
เด็กชายพรชัย โพธิสาจันทร์ ม.1/2
7
0 0 0
37470
เด็กชายวิกัญญ์ จิระสุนันทชัย ม.1/2
8
0 0 0
37484
เด็กชายศุภณัฏฐ์ เดชจีรัฐติกุล ม.1/2
9
0 0 0
37511
เด็กชายหิรัญ โชควินิจ ม.1/2
10
0 0 0
37513
เด็กชายอนันต์ธพล ธนมงคลชัย ม.1/2
11
0 0 0
37515
เด็กชายอนาวิน สายสุดใจ ม.1/2
12
0 0 0
37532
เด็กหญิงกนกวรรณ เห็มภูมิ ม.1/2
13
0 0 0
37534
เด็กหญิงกนิษฐา สุขสิงห์ทอง ม.1/2
14
0 0 0
37542
เด็กหญิงกวินธิดา เหลืองอ่อน ม.1/2
15
0 0 0
37581
เด็กหญิงชฏาทิพย์ วิริยะเกิดชัย ม.1/2
16
0 0 0
37597
เด็กหญิงโชติกานต์ เชียงเชาว์ไว ม.1/2
17
0 0 0
37607
เด็กหญิงณภัทร สาระรม ม.1/2
18
0 0 0
37631
เด็กหญิงธัญพิชชา แสนสุข ม.1/2
19
0 0 0
37633
เด็กหญิงธารดา สิริทรัพย์ตระการ ม.1/2
20
0 0 0
37642
เด็กหญิงนฤชล สืบวงษ์ ม.1/2
21
0 0 0
37661
เด็กหญิงปนัดดา ทรัพย์กล้า ม.1/2
22
0 0 0
37663
เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ้งไพร ม.1/2
23
0 0 0
37691
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ ทิกาปูน ม.1/2
24
0 0 0
37706
เด็กหญิงแพรวา เดชพงศ์ประทีป ม.1/2
25
0 0 0
37710
เด็กหญิงภัทรวดี จิตตตรง ม.1/2
26
0 0 0
37711
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มามีเกตุ ม.1/2
27
0 0 0
37729
เด็กหญิงลภัสรดา ธนมงคลชัย ม.1/2
28
0 0 0
37732
เด็กหญิงวทัญญา อัศวศรีวรกุล ม.1/2
29
0 0 0
37746
เด็กหญิงวศินี อุ่นเมือง ม.1/2
30
0 0 0
37747
เด็กหญิงวันวิสา สุนทรศารทูล ม.1/2
31
0 0 0
37764
เด็กหญิงศิรินันท์ วงศ์สิริสมบูรณ์ ม.1/2
32
0 0 0
37783
เด็กหญิงสุพิชญา สืบสาย ม.1/2
33
0 0 0
37798
เด็กหญิงอภิชญา ส่งเสริม ม.1/2
34
0 0 0
37810
เด็กหญิงอาทิตยา จิตรเจริญธรรม ม.1/2
35
0 0 0
37818
เด็กหญิงเอลดา จันทร์แก้ว ม.1/2
36
0 0 0