โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/15 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37896
เด็กชายกาญจน์ ศุภเสรีนิกร ม.1/15
1
0 0 1
37904
เด็กชายกีรติ ทิมผ่องใส ม.1/15
2
4 1 1
37938
เด็กชายณภัทร โพธิ์สาขา ม.1/15
3
0 0 0
37943
เด็กชายณัฏฐ แทนขำ ม.1/15
4
0 0 1
37953
เด็กชายณัฐวัตน์ นามปวน ม.1/15
5
0 0 0
37957
เด็กชายเดชดวง ภักดีศรี ม.1/15
6
0 0 0
37982
เด็กชายธนวัฒน์ วงค์คม ม.1/15
7
0 0 0
38011
เด็กชายนภนต์ เอมอยู่ ม.1/15
8
0 0 0
38014
เด็กชายนวัช สรัสสมิต ม.1/15
9
0 0 3
38020
เด็กชายนิติพล ยะตะนัง ม.1/15
10
1 0 1
38025
เด็กชายปณิธาน ภูมีศรี ม.1/15
11
0 0 0
38055
เด็กชายพีรกานต์ คงโนนกอก ม.1/15
12
0 0 0
38075
เด็กชายภานุพงศ์ ทุมเที่ยง ม.1/15
13
0 0 1
38083
เด็กชายเมธาสิทธิ์ อาจเอี่ยม ม.1/15
14
0 0 0
38096
เด็กชายวงศธร แพ่งสภา ม.1/15
15
1 0 0
38122
เด็กชายศรัณ แซ่ลิ้ม ม.1/15
16
0 0 0
38126
เด็กชายศุทธสิน พายจันทร์ ม.1/15
17
0 0 0
38129
เด็กชายศุภวิชญ์ ดำรงค์กิจมั่น ม.1/15
18
0 0 0
38132
เด็กชายศุภโชค กิจเสริมส่ง ม.1/15
19
2 0 0
38137
เด็กชายสรยุทธ์ สินธุชัย ม.1/15
20
0 0 0
38151
เด็กชายอธิภัทร ฟองคำ ม.1/15
21
0 0 0
38173
เด็กหญิงกฤติมา มั่นคง ม.1/15
22
0 0 0
38193
เด็กหญิงกิตติญากร กิ่งสุภา ม.1/15
23
0 0 0
38249
เด็กหญิงณัฐธีรา แซ่ซื้อ ม.1/15
24
0 0 0
38250
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ส่งศิริศักดิ์ ม.1/15
25
0 0 4
38268
เด็กหญิงธรรม์ชนก รอดปราณี ม.1/15
26
0 0 6
38271
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญทะยัง ม.1/15
27
0 0 0
38281
เด็กหญิงนภาพร เปรมสน ม.1/15
28
0 0 0
38297
เด็กหญิงเบญญาภา เบญจาบุษกร ม.1/15
29
1 0 0
38314
เด็กหญิงปาริชาติ ผลาเลิศ ม.1/15
30
0 0 0
38375
เด็กหญิงวนิดา ซิงห์ ม.1/15
31
0 0 0
38379
เด็กหญิงวรรณพร โพนรัตน์ ม.1/15
32
0 0 0
38390
เด็กหญิงวริศรา สิมลา ม.1/15
33
3 0 0
38392
เด็กหญิงวันธิดา ลาวัล ม.1/15
34
1 0 0
38413
เด็กหญิงสิรยากร ทรงตระกูลวงศ์ ม.1/15
35
0 0 0
38420
เด็กหญิงสิริวรรณ จันทะเลิศ ม.1/15
36
0 0 0
38438
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย อันทะชัย ม.1/15
37
0 0 0
38444
เด็กหญิงอภิญญา เข็มนาค ม.1/15
38
0 0 2
38450
เด็กหญิงอรชพร เพ็งพันธุ์ ม.1/15
39
1 0 0
38456
เด็กหญิงอัญยดา หลีวิจิตร ม.1/15
40
0 0 1