โรงเรียนวัดราชโอรส
ระดับชั้น ม.1/14 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทั้งหมด 40 คน
เริ่มนับวันที่ : 2020-7-1 ถึงวันที่ 2020-11-30
กลับหน้าหลัก  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  รวมเทอม1/63 
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
ชั้น
เลขที่
สายแถว
สาย
ขาด
37888
เด็กชายกฤตภัค ชัยภักดี ม.1/14
1
1 0 1
37972
เด็กชายธนกร อุ่นคำ ม.1/14
2
0 0 0
37983
เด็กชายธนวัฒน์ วนากุล ม.1/14
3
11 4 1
37993
เด็กชายธนาธิป สิริพุฒิพรกุล ม.1/14
4
0 0 0
38002
เด็กชายธีรดนย์ ศรีพัด ม.1/14
5
0 0 0
38015
เด็กชายนันทชัย หาญโงน ม.1/14
6
5 0 5
38018
เด็กชายนำโชค ชดช้อย ม.1/14
7
0 0 7
38041
เด็กชายพงศธร คำบ่อ ม.1/14
8
0 0 0
38059
เด็กชายพีรวัส ผิวทอง ม.1/14
9
0 0 0
38067
เด็กชายภัครพล ผ่องผึ้ง ม.1/14
10
0 0 0
38072
เด็กชายภัทรพล วัฒนศรี ม.1/14
11
3 0 2
38115
เด็กชายวุฒิคุณ นาคเทวัญ ม.1/14
12
0 0 0
38119
เด็กชายเวชมงคล อารยะทรงศักดิ์ ม.1/14
13
0 0 3
38124
เด็กชายศิวัฒน์ มุกดา ม.1/14
14
0 0 0
38147
เด็กชายสุรไกร คุ้มคงสินธุ์ ม.1/14
15
0 0 1
38175
เด็กหญิงกวิตา อ่อนสุข ม.1/14
16
0 0 0
38191
เด็กหญิงกาญจนา สาระทรัพย์ ม.1/14
17
2 0 1
38196
เด็กหญิงกุลนิภัทร์ ธนะสัมพันธ์ ม.1/14
18
0 0 0
38209
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชาวพงศ์ ม.1/14
19
0 0 2
38219
เด็กหญิงชลพินทุ์ เพชรแก้ว ม.1/14
20
0 0 0
38232
เด็กหญิงฐิตารีย์ สมบูรณ์ ม.1/14
21
0 0 1
38233
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พฤกษ์ธนพงศ์ ม.1/14
22
0 0 0
38242
เด็กหญิงณัฐจารี มั่งคั่ง ม.1/14
23
0 0 1
38244
เด็กหญิงณัฐชา จิตรซื่อ ม.1/14
24
0 0 0
38245
เด็กหญิงณัฐฐินีย์ เเสนทวีสุข ม.1/14
25
0 0 0
38247
เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มเหลือ ม.1/14
26
0 0 0
38257
เด็กหญิงทิฆัมพร ฤทธิชัย ม.1/14
27
0 0 0
38259
เด็กหญิงทิพวรรณ สุตันติวรรณกุล ม.1/14
28
0 0 0
38280
เด็กหญิงนภัสสร สว่างเเจ้ง ม.1/14
29
0 0 0
38303
เด็กหญิงปภัสรา เเสนเฮียงสี ม.1/14
30
0 0 0
38305
เด็กหญิงปภาวรินท์ มะเมียทอง ม.1/14
31
0 0 0
38335
เด็กหญิงพิชญ์สินี ถ้อยคำดี ม.1/14
32
0 0 0
38345
เด็กหญิงภัครัมภา เวชกิจ ม.1/14
33
0 0 1
38364
เด็กหญิงรวีวรรณ ทัพเวช ม.1/14
34
0 0 0
38365
เด็กหญิงรัตนวดี พลับบุรี ม.1/14
35
0 0 1
38367
เด็กหญิงริสา อินทวงษา ม.1/14
36
0 0 0
38384
เด็กหญิงวรัญญา ระไวกลาง ม.1/14
37
0 0 0
38395
เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์ ลิ้มศฤงคาร ม.1/14
38
1 0 0
38401
เด็กหญิงศศินิภา คารมหวาน ม.1/14
39
0 0 0
38458
เด็กหญิงอาญาดา จันทร์กล่ำ ม.1/14
40
0 0 0